Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 30.09.2012. godine

93. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

12.11.2012
Vrsta tačke: 
Zaključak
Saziv: 
2010-2014

Broj: 02-05-28240-6.2/12

Sarajevo, 08.11.2012. godine

 
Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 24/03 - Prečišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na 93. sjednici održanoj 08.11.2012. godine, donijela je sljedeći

 
Z A K LJ U Č A K

 

 
  1. Obavezuju se svi budžetski korisnici Budžeta Kantona Sarajevo da Ministarstvu finansija do 12.11.2012. godine dostave pregled projekata koji će biti završeni do 15.11.2012. godine.
  2. Nalaže se ministrima i ovlaštenim licima da potpisuju samo one naloge za plaćanje koji obezbjeđuju osnovno funkcionisanje organa uprave i upravnih organizacija do donošenja odluke o obustavi rashoda iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu.

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1