Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 30.09.2012. godine

93. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

12.11.2012
Vrsta tačke: 
Zaključak
Saziv: 
2010-2014

Broj: 02-05-28240-6.1/12

Sarajevo, 08.11.2012. godine

 
Članom 65. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 19/06, 76/08, 05/09, 32/09, 9/10, 36/10 i 45/10), i čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 24/03 – Prečišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na 93. sjednici održanoj 08.11.2012.godine, donijela je
 
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvještaja o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 30.09.2012. godine

 
I
Usvaja se Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 30.09.2012. godine.
II
Budžet Kantona Sarajevo za 2012. godinu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/11) izvršen je u periodu od 01.01. do 30.09.2012. godine, kako slijedi:
u KM
RAČUN PRIHODA I RASHODA
I PRIHODI I FINANSIRANJE 503.749.841
I.1. Prihodi 470.725.349
I.2. Finansiranje 28.791.362
1.3 Višak primitaka iz prethodnih godina 4.233.130
II RASHODI I IZDACI 495.180.780
III Višak prihoda nad rashodima iz Budžeta Kantona
Sarajevo ostvaren u periodu od 01.01 do 30.09.2012 godine (I-II) 8.569.061
III
Pregled planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 30.09.2012. godine po korisnicima čini sastavni dio Izvještaja iz tačke I ovog Zaključka.

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1