Izjašnjenje Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade sa Prijedlogom zaključka u vezi sa Pedstavkom Federalnog ministarstva pravde - Upravni inspektorat

89. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godina

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

05.10.2012
Vrsta tačke: 
Zaključak
Saziv: 
2010-2014

 

Broj: 02-05-26137-15/12
Sarajevo, 05.10.2012. godine

 

 
Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 24/03 - Prečišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na 89. sjednici održanoj 05.10.2012. godine, donijela je sljedeći

 

 
Z A K LJ U Č A K

 

 
  1. Prihvata se Izjašnjenje Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11-05-38-18708-9/12 od 02.10.2012. godine.
  2. Zaključak Vlade Kantona Sarajevo sa Izjašnjenjem iz tačke 1. ovog Zaključka i pratećom dokumentacijom dostavlja se Federalnom ministarstvu pravde, prema zahtjevu Federalnog upravog inspektora, broj: 08-05-7-1220/12 od 26.09.2012. godine.

 

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1