Informacija o realizaciji Zaključka Vlade Kantona, broj: 02-05-19678-30.4/12 od 07.06.2012. godine, u vezi potpisivanja ugovora za IDA kredite KJKP Toplane Sarajevo

93. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

12.11.2012
Vrsta tačke: 
Zaključak
Obrađivač: 
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
Saziv: 
2010-2014

 

Broj: 02-05-28240-16/12
Sarajevo, 08.11.2012. godine

 

 
Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 24/03 - Prečišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na 93. sjednici održanoj 08.11.2012. godine, donijela je sljedeći

 

 

 
Z A K LJ U Č A K
  1. Usvaja se Informacija o realizaciji Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-19678-30.4/12 od 07.06.2012.godine, u vezi sa potpisivanjem ugovora za IDA kredite KJKP “Toplane Sarajevo” d.o.o.
  2. Zadužuje se Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo da Nadzornom odboru KJKP „Toplane Sarajevo“ d.o.o. da nalog da sprovede aktivnosti oko potpisivanja ugovora najkasnije do 15.11.2012. godine i isti dostavi Vladi Kantona Sarajevo.

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1