Informacija o pokretanje postupka jn putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku mobilnog aparata