Informacija o poduzetim aktivnostima na realizaciji Podprojekta rekonstrukcije i stavljanja u funkciju tunela Dobrinja – Butmir

93. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

12.11.2012
Vrsta tačke: 
Zaključak
Obrađivač: 
Ministarstvo za boračka pitanja
Saziv: 
2010-2014

Broj: 02-05-28240-20/12

Sarajevo, 12.11.2012. godine

 
 
Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 24/03 - Prečišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na 93. sjednici održanoj 12.11.2012. godine, donijela je sljedeći

 

 

 
Z A K LJ U Č A K

 

 
  1. Prima se na znanje dostavljena Informacija o poduzetim aktivnostima na realizaciji Podprojekta rekonstrukcije i stavljanja u funkciju tunela Dobrinja – Butmir.
  2. Prihvata se prijedlog Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo da premijer u ime Vlade Kantona Sarajevo uputi pismo da se za namjene dovršetka podprojekta Tunel Dobrinja - Butmir planiraju sredstva iz Budžeta za 2013. godinu od strane Federacije BiH, Grada Sarajevo i općina Kantona Sarajevo.

 

 

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1