Informacija o aktivnostima na pružanju pravne i druge pomoći optuženim braniocima, odnosno u korist optuženih branilaca Bosne i Hercegovine i članova njihovih porodica, te o saradnji sa Fondacijom „Istina pravda i dostojanstvo“

93. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

12.11.2012
Vrsta tačke: 
Zaključak
Obrađivač: 
Ministarstvo za boračka pitanja
Saziv: 
2010-2014

Broj: 02-05-28240-19/12

Sarajevo, 12.11.2012. godine

 
Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 24/03 - Prečišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na 93. sjednici održanoj 12.11.2012. godine, donijela je sljedeći

 
Z A K LJ U Č A K

 
  1. Prima se na znanje Informacija o aktivnostima na pružanju pravne i druge pomoći optuženim braniocima, odnosno u korist optuženih branilaca Bosne i Hercegovine i članova njihovih porodica, sačinjena na osnovu provedenih aktivnosti između Ministarstva za boračka pitanja i Fondacije “Za istinu, pravdu i dostojanstvo”.
  2. S obzirom na to da u predmetnoj informaciji finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima ne daje objektivano stanje o provođenju sporazuma kojim je definisano za šta i u koje svrhe se mogu koristiti planirana sredstva u budžetu Ministarstva za boračka pitanja, a shodno zaključcima Vlade Kantona Sarajevo i Skupštine Kantona Sarajevo, Vlada Kantona Sarajevo nalaže Ministarstvu finansija – Budžetska inspekcija da, u skladu sa članom 34. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/11), izvrši provjeru namjenskog utroška doznačenih sredstava.
  3. Ministarstvo finansija – Budžetska inspekcija nakon izvršenja kontrole, dužna je podnijeti izvještaj Vladi Kantona Sarajevo u roku od 30 dana od dana donošenja ovog Zaključka i isti proslijediti Skupštini Kantona Sarajevo na razmatranje.

 

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1