I kontakt osobe iz javnih ustanova, preduzeća, zavoda i fondova KS educirane o “Efikasnom upravljanju sukobom interesa u institucijama Kantona Sarajevo“

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo i Tim Vlade KS za borbu protiv korupcije, a uz podršku i saradnju sa Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, jučer (13. decembra 2018. godine) su održali edukaciju za kontakt osobe uposlene u javnim ustanovama, preduzećima, zavodima i fondovima Kantona Sarajevo o „Efikasnom upravljanju sukobom interesa u institucijama Kantona Sarajevo“.

U prvom dijelu edukacije brojne predstavnike navedenih kantonalnih institucija koji su zaduženi za saradnju sa Uredom i Timom, predsjednik Tima i šef Ureda Erduan Kafedžić upoznao je sa „Registrom imenovanih zvaničnika u KS“, njegovim značajem za poduzimanje aktivnosti u prepoznavanju pojavnih oblika sukoba interesa, ali i sa potrebom i obavezom izrade internih akata kojima će i oni regulisati ovu oblast.

O „Sukobu interesa“ u dva dijela prisutnima je govorila ekspertica za sukob interesa Danka Polovina Mandić.

Prvi dio predavanja se odnosio na sukobe interesa u kojima se mogu naći državni službenici, odnosno uposlenici navedenih institucija, dok se drugi odnosio na sukob interesa imenovanih lica, odnosno njihovih direktora i rukovodilaca.

Nakon toga, ekspert za prevenciju i borbu protiv korpucije Mevludin Džindo učesnike edukacije je informisao sa „Sistemom prevencije i borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini“.

O temi “Imenovana lica i državni službenici - krivično procesne osnove zakonodavstva u Bosni i Hercegovini” detaljno je sve učesnike upoznao član Tima Vlade KS za borbu protiv korupcije Nermin Šehović.

I ovoga puta, s ciljem pružanja neposredne pomoći prilikom izrade internih akata koji će regulisati ovu oblast u kantonalnim javnim institucijama, svim prisutnima je uručen po primjerak „Smjernica za sprečavanje sukoba interesa u javnom sektoru“, a kojeg su ranije namjenski priredili jučerašnji predavači u saradnji sa Uredom za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS. 

Kao i na edukaciji organiziranoj krajem novembra ove godine i na ovoj jučerašnjoj je zainteresiranost i odziv kontakt osoba bio izuzetno dobar, jer su edukaciji prisustvovali svi pozvani predstavnici pomenutih kantonalnih javnih institucija.