Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - nabavka materijala za održavanje zgrada KS