Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - nabavka suvenira za potrebe KS