Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - nabavka galanterije za potrebe KS