Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - tel.oprema