Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu -ustupanje usluga tekućeg održavanja telefona i dr.