Dopis Uprave policije broj: 02/PK-1-1062/12 od 18.09.2012. godine u vezi sa Rješenjem Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, broj:01-1188/12 od 14.09.2012. godine u vezi sa upotrebom službenih pečata i Prijedlog zaključka kojim se Policijskom

89. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godina

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

05.10.2012
Vrsta tačke: 
Zaključak
Obrađivač: 
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Saziv: 
2010-2014

 

Broj: 02-05-26137-17.3/12

Sarajevo, 05.10.2012. godine

 

Na osnovu člana 28. stav (1) tačka e) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br: 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04) i čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 24/03-Prečišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo na 89. sjednici, održanoj 05.10.2012. godine, donijela je sljedeći

 

Z A K LJ U Č A K

 

 

 

Zadužuje se Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da u roku od 3 (tri) dana od dana prijema ovog Zaključka poduzme sve zakonom propisane mjere u smislu zakonske upotrebe službenih pečata u Upravi policije Kantona Sarajevo i da o realizaciji navedenih aktivnosti informiše Vladu Kantona Sarajevo u roku od 7 dana.

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1