Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red prve sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 – Novi prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16 i 43/20)

S A Z I V A M

Prvu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 14.01.2021. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 09:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 24., 43., 47. redovne sjednice i 111., 114. i 115. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16, 36/16 i 43/20)

Iz nadležnosti Skupštine

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Iz nadležnosti Vlade

2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog sporazuma o produženju primjene Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine
Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić
3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na pretplatnu cijenu Službenih novina Kantona Sarajevo za prvo polugodište 2021. godine
Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić
4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti direktorici JP “Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o. Sarajevo za zaključenje ugovora o djelu
Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić
5. Prijedlozi odluka o unosu donacija, transfera, vlastitih prihoda, namjenskih prihoda i primitaka u Budžet Kantona Sarajevo za 2020. godinu između budžetskih korisnika
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
6. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izradu Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Melika Husić-Mehmedović
7. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izradu Zakona o naučno-istraživačkoj djelatnosti Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Melika Husić-Mehmedović
8. Prijedlog rješenja o imenovanju Pregovaračkog tima Vlade Kantona Sarajevo za otpočinjanje i vođenje pregovora sa Sindikatom Univerziteta u Sarajevu radi zaključivanja Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu
Izvjestilac: ministrica Melika Husić Mehmedović
9. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Radne grupe broj:02-04-39624-18/20 od 15.10.2020.godine i broj:02-04-44485-25/20 od 12.11.2020. godine
Izvjestilac: ministar Admir Katica
10. Prijedlozi zaključaka o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu između budžetskih korisnika
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
11. Aktuelna pitanja
                                                                                                                   

PREMIJER
Edin Forto

14.01.2021 - 09:00