Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red nastavka 46.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-39619/19

Sarajevo, 12.11.2019. godine

PREDMET:

Obavijest o održavanju nastavka 46. sjednice Vlade Kantona Sarajevo Obavještavamo Vas u skladu sa članom 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16) da će se nastavak 46. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak, 14.11.2019. godine sa početkom u 10,00 sati, u JU Studentski dom Nedžarići – prizemlje, konferencijska sala broj: 1, ul. Aleja Bosne Srebrene bb, Sarajevo, i to:

7. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za Budžet Kantona Sarajevo, općina i Grada Sarajeva za period 01.01. do 30.09.2019. godine Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

15. Prijedlog rješenja po žalbi Livadić Elvira iz Sarajeva, izjavljenog Protiv rješenja Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

16. Prijedlog odgovora na tužbu kojom je pokrenut upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu pod brojem: 09 O U 034831 19 Fp radi poništenja rješenja Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-027-1030/19 od 12.07.2019. godine Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

17. Izvještaj o radu Komisije za obradu predmeta u drugostepenom upravnom rješavanju za period 21.09.2019. godine do 10.10.2019. godine Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

28. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih vlastitih prihoda u Budžet Kantona Sarajevo za 2019. godinu za budžetske korisnike: JU OŠ “Podlugovi” i JU OŠ “Hadžići” Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

29. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2019. godinu za budžetske korisnike: JU OŠ “Srednje”, JU “Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju” i JU OŠ “Saburina” Izvjestilac: ministar Amel Kovačević 30. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih donacija u Budžet Kantona Sarajevo za 2019. godinu za budžetske korisnike: JU “Deseta osnovna škola”, JU “Prva bošnjačka gimnazija” i Univerzitet u Sarajevu – Ekonomski fakultet Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

14. Prijedlog rješenja o razrješenju v.d. članova Nadzornog odbora i Prijedlog rješenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Kantonalne javne ustanove “Gerontološki centar” Izvjestilac: ministar Malik Garibija

31. Aktuelna pitanja;

P R E M I J E R

Edin Forto

14.11.2019 - 10:00