Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 88. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21)

S A Z I V A M
88. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 04. augusta 2022. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/1 sa početkom u 08:00 sati.
Za sjednicu predlažem

D N E V N I  R E D
Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 213., 214., 215., 216. i 217. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21)

Iz nadležnosti Skupštine
1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2. Izvještaj o poslovanju KJKP “Tržnice-pijace” d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
3. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji nekretnine označene kao k.č. broj 22,  gradilište k.o. SP_Sarajevo Mahala LXVIII, što po novom premjeru odgovara k.č. broj 2386/1 k.o. Sarajevo V, između Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu
Izvjestilac: direktorica Belma Barlov

Iz nadležnosti Vlade
4. Prijedlog odluke o izmjeni Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Darja Softić Kadenić
5. Prijedlog odluke o proširenju broja i strukture studenata koji se mogu upisati u prvu studijsku godinu I ciklusa studija i integrisanog studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2022/2023. godini
Izvjestilac: ministrica Aleksandra Nikolić
6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za izmjenu strukture studenata za upis na prvu studijsku godinu I ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2022/2023. godini  Izvjestilac: ministrica Aleksandra Nikolić
7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na zapošljavanje državnog službenika u Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Aleksandra Nikolić
8. Prijedlog odluke o zaduženju Kantona Sarajevo za kredite u formi direktnog unutrašnjeg duga
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na tekst Anexa broj 1 Sporazuma o realizaciji projekta “Izgradnja stambeno-poslovnih objekata u Kantonu Sarajevo” putem rješavanja stambenog pitanja mladih za kupovinu stana po osnovu predinvestiranja u poticajnu stanogradnju investitora Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova
Izvjestilac: ministar  Enver Hadžiahmetović
10.Prijedlog odluke o prihvatanju saradnje, sponzoriranja i zakupa izložbenog prostora na 49. Međunarodnom sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije „Sajam šljive“ Gradačac
Izvjestilac: po ovlaštenju ministra, sekretar Izeta Avdić
11. Prijedlog odluke o odobravanju Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo da bez naknade ustupi na privremeno korištenje KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo radnu mašinu rovokopač-utovarivač
Izvjestilac: direktor Dženan Brkanić
12. Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Javne ustanove „Sarajevski ratni teatar - SARTR”
Izvjestilac: ministar Samir Avdić
13. Izvještaj o radu Projektnog tima za izradu Strategije demografskog razvoja Kantona Sarajevo za mjesec juli 2022. godine
Izvjestilac: po ovlaštenju ministrice, pomoćnik Nurija Hodžić
14. Prijedlog rješenja o isplati naknade za mjesec juli predsjedniku i vanjskim članovima Projektnog tima za izradu Strategije demografskog razvoja Kantona Sarajeva
Izvjestilac: po ovlaštenju ministrice, pomoćnik Nurija Hodžić
15. Konsolidovani periodični izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.01. do 30.06.2022. godine
Izvjestilac: po ovlaštenju ministra, sekretar ministarstva Zejna Avdić
16. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za Budžet Kantona Sarajevo, općina i Grada Sarajeva za period 01.01. do 30.06.2022. godine
Izvjestilac: po ovlaštenju ministra, sekretar ministarstva  Zejna Avdić
17. Izvještaj posebne povjerenice Vlade Kantona Sarajevo za pitanja migranata za period 01.06.2022. godine do 30.06.2022. godine o trenutnoj situaciji i broju migranata koji borave na području Kantona Sarajevo
Izvjestilac: po ovlaštenju premijera, ministar Omer Osmanović
18. Prijedlog zaključka kojim se zadužuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da osigura dio sredstava  u svrhu realizacije projekta šalter sale, radi pružanja usluga izdavanja ličnih dokumenata u zgradi Općine Centar Sarajevo
Izvjestilac: po ovlaštenju premijera, ministar Omer Osmanović
19. Aktuelna pitanja

PO OVLAŠTENJU PREMIJERA
ministrica Aleksandra
Nikolić

04.08.2022 - 08:00