Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 77. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21)

S A Z I V A M

77. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 05.05.2022. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10:00 sati.
Za sjednicu predlažem

D N E V N I   R E D

Iz nadležnosti Skupštine
1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Iz nadležnosti Vlade
2. Prijedlog uredbe o osnivanju Kabineta premijera Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Darja Softić Kadenić
3. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele tekućih transfera utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo za 2022. godinu
Izvjestilac: ministrica Darja Softić Kadenić
4. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o Listi lijekova Kantona Sarajevo, koji se finansiraju sredstvima obaveznog zdravstvenog osiguranja
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
5. Prijedlog odluke o usvajanju Projekta nabavke dijagnostičke opreme za potrebe JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Haris Vranić  
6. Prijedlog odluke o donošenju Plana upravljanja Zaštićenim pejzažem “Bijambare” za period 2021 - 2030. godina  
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti UNDP-u da preusmjeri budžetska sredstva koja su odobrena u 2019. godini za potrebe nabavke opreme za KJKP “PARK” d.o.o. Sarajevo
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
8. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za osnivanje privatne Predškolske ustanove „Predškolski centar Skippy” Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Naida Hota- Muminović
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove “Srednja elektrotehnička škola” Sarajevo za imenovanje direktora Škole
Izvjestilac: ministrica Naida Hota - Muminović
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove “Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje” Sarajevo za imenovanje direktorice Škole
Izvjestilac: ministrica Naida Hota - Muminović
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi “Collegium artisticum” Sarajevo za popunu dva radna mjesta na neodređeno vrijeme
Izvjestilac: ministar Samir Avdić
12. Prijedlog rješenja o razrješenju jednog člana Nadzornog odbora JU “Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo” i Prijedlog rješenja o imenovanju jednog v.d. člana Nadzornog odbora JU “Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo”
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
13. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove ,,Djeca Sarajeva“
Izvjestilac: ministrica Naida Hota - Muminović
14. Prijedlog rješenja o razrješenju jednog člana Nadzornog odbora JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Prijedlog rješenja o imenovanju jednog v.d. člana Nadzornog odbora JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
15. Konsolidovani periodični izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.01. do 31.03.2022. godine
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
16. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za Budžet Kantona Sarajevo, općina i Grada Sarajeva za period 01.01. do 31.03.2022. godine
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
17. Prijedlog zaključka kojim se odobrava preraspodjela sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2022. godinu između Ministarstva privrede Kantona Saraejvo i Univerziteta u Sarajevu - Šumarski fakultet
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
18. Izvještaj o korištenju sredstava Tekuće rezerve iz Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.03.2022. godine
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
19. Izvještaj Jedinice za implementaciju “Oracle modula stalnih sredstava za sve budžetske korisnike Kantona Sarajevo”
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
20. Izvještaj o stanju šuma i šumskog zemljišta kao i provedenim mjerama na zaštitu šuma od bespravnih aktivnosti na području Kantona Sarajevo u 2021. godini
Izvjestilac: ministar Adnan Delić
21. Aktuelna pitanja

                                             
P R E M I J E R                                           
Edin Forto

05.05.2022 - 10:00