Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 75. vanredne sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 - prečišćeni tekst i 37/14) i člana 13. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M
75. vanrednu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 15.10.2020. godine sa početkom u 10:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D
1. Informacija Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo, te procjene za nastupajući period sa prijedlogom neophodnih mjera
Izvjestilac: predsjednica Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS prof. dr. Aida Pilav

                                            
P R E M I J E R
Mario Nenadić

15.10.2020 - 10:00