Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 61. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Prečišćeni tekst i 37/14), člana 13. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

 

61. vanrednu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u ponedjeljak, 18.11.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 14,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

Iz nadležnosti Vlade

1. Informacija o rješavanju pitanja migranata na području Kantona Sarajevo

Izvjestilac: premijer Edin Forto

 

 

P R E M I J E R

Edin Forto

 

18.11.2019 - 14:00
Slika: