Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 59. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21)

S A Z I V A M

59. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 13.01.2022. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/1 sa početkom u 11:00 sati.
Za sjednicu predlažem

D N E V N I  R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 56. redovne i 151., 152., 153., 154. i 155. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21).

Iz nadležnosti Skupštine

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2. Prijedlog budžeta Kantona Sarajevo za 2022.godinu
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
3. Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
4. Prijedlog zakona o stavljanju van snage Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
5. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2021. godinu
Izvjestilac: ministar Haris Vranić

Iz nadležnosti Vlade

6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti komunalne privrede Kantona Sarajevo između Vlade Kantona Sarajevo i Samostalnog sindikata radnika komunalne privrede u F BiH – Kantonalni odbor Sarajevo
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
7. Prijedlog odluke o izmjeni Projekta sanacije krovnih površina, terase i dijela dvorišta centralnog objekta JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
8. Prijedlog odluke o usvajanju Akcionog plana aktivnosti potrebnih za izvršenje generalnih mjera naloženih Presudom Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Omerbašić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, Aplikacija broj: 4359/19 i 4 druga i ostalih presuda prema Kantonu Sarajevo i vremenski okvir za njihovu realizaciju, na period od 5 godina
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
9. Prijedlog odluke kojom se utvrđuje iznos sredstava koje su korisnici usluga obavezni uplatiti za usluge koje realizuje Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Adnan Delić
10. Prijedlog odluke o visini naknade članovima komisija koji se imenuju za realizaciju usluga Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, a za koje korisnici usluga uplaćuju naknadu
Izvjestilac: ministar Adnan Delić
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo da odobri rezervaciju parking mjesta po zahtjevu Centra za savremenu umjetnost Sarajevo, a za potrebe snimanja serije Kotlina
Izvjestilac: ministar Adnan Šteta
12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti J.U. Opća bolnica “Prim. dr Abdulah Nakaš” da izvrši prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog ljekara specijaliste maksilofacijalne hirurgije
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo
Izvjestilac: direktor Fahir Halilović
14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti direktoru Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo za zaključenje ugovora o djelu sa jednom osobom, VSS certificiranim računovođom, za potrebe izrade Godišnjeg obračuna za 2021. godinu
Izvjestilac: direktor Faruk Muharemović
15. Prijedlog rješenja o razrješenju v.d. predsjednika i v.d. članova Nadzornog odbora Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo i Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
16. Prijedlog Rrješenja o razrješenju v.d. predsjednika Upravnog odbora JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo i Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika Upravnog odbora JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
17. Prijedlog rješenja o razrješenju v.d. predsjednika i v.d. članova Upravnog odbora JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
18. Prijedlozi rješenja o razrješenju predsjednika i članova i prijedlozi rješenja o imenovanju predsjednika i članova u školskim odborima osnovnih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Naida Hota-Muminović
19. Prijedlozi rješenja o razrješenju predsjednika i članova i prijedlozi rješenja o imenovanju predsjednika i članova u školskim odborima osnovnih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Naida Hota-Muminović
20. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Neovisnog stručnog tijela Vlade Kantona Sarajevo za utvrđivanje validnosti kalkulacije i konačnog prijedloga visine cijene centralnog grijanja KJKP „Toplane – Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
21. Izvještaj o implementaciji Akcionog plana Kantona Sarajevo za provođenje strategije suprostavljanja trgovini ljudima u BiH 2020. - 2023. godine, za mjesec novembar 2021. godine
Izvjestilac: ministar Admir Katica
22. Izvještaj o snabdijevanju javnih kuhinja u toku 2021. godine
Izvjestilac: direktorica Jelena Pekić
23. Izvještaj o preuzimanju, uskladištenju, manipulaciji i distribuciji privremeno oduzetih roba od strane nadležnih inspekcijskih organa za period 01.01. do 31.12.2021. godine
Izvjestilac: direktorica Jelena Pekić
24. Prijedlog zaključka o izuzeću Darje Softić Kadenić, ministrice pravde i uprave Kantona Sarajevo iz rada sa predmeta broj: 03-02-08-45737/21 i 03-02-08-45595/21
Izvjestilac: ministrica Darja Softić Kadenić
25. Prijedlog zaključka o prihvatanju Prijedloga ugovora o korištenju stubova javne rasvjete na području Kantona Sarajevo za postavljanje kablova i dijelova kablovske opreme sa kablovskim operaterima: Telemach d.o.o. Sarajevo, HKB NET d.o.o. Sarajevo, M&H Company d.o.o. Sarajevo, HS d.o.o. Sarajevo i LOGOSOFT d.o.o. za 2022. godinu
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
26. Prijedlog zaključka kojim se prihvata Poziv za 10. vanrednu sjednicu Skupštine KJP „Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo sa obavezujućim uputama za punomoćnika Vlade Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Adnan Delić
27. Aktuelna pitanja.

P R E M I J R
Edin Forto

13.01.2022 - 11:00