Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 58. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21)

S A Z I V A M

58. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 06.01.2022. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11:00 sati.

Za sjednicu predlažem

D N E V N I R E D

Iz nadležnosti Skupštine

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

2. Prijedlog zaključka kojim se prihvata Mišljenje Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, broj: 03-04-02-47096/21 od 24.12.2021. godine, na Inicijativu Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, za izmjenu Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata u „Službenim novinama Kantona Sarajevo”

Izvjestilac: ministrica Darja Softić Kadenić

Iz nadležnosti Vlade

3. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo

Izvjestilac: direktor Dženan Brkanić

4. Aktuelna pitanja

 

P R E M I J E R

Edin Forto

06.01.2022 - 11:00