Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 58. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

58. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 13.02.2020. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 12:00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 94. i 95. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).

Iz nadležnosti Skupštine

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

1.1. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Prijedloga izjašnjenja Ministarstva za rad, socijalnu polotiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo na zastupničko pitanje zastupnika Sabahudina Delalića podneseno na 14. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, u vezi prevencije prosjačenja

Izvjestilac: ministar Malik Garibija

2. Prijedlog Zakona o Ekonomsko – socijalnom vijeću za područje Kantona Sarajevo

Izvjestilac: po ovlaštenju ministra sekretarka Ministarstva Belma Trajkov

3. Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve iz Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.07. do 31.12.2019. godine Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

Iz nadležnosti Vlade

4. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o obrazovanju Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola "Osman Nakaš" Sarajevo Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

6. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora Javne ustanove Osnovna škola “Mirsad Prnjavorac” Vogošća i Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika Školskog odbora Javne ustanove Osnovna škola “ Mirsad Prnjavorac” Vogošća

Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

7. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Kantona Sarajevo za pregovaranje radi zaključivanja Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

8. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju komisije za određivanje prekobrojnosti

Izvjestilac: ministar Admir Katica

9. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo za 2019. godinu

Izvjestilac: direktorica Jelena Pekić

10. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za zaključivanje sporazuma o izmirenju duga zbog korištenja prostora sa pripadajućim objektima, vlasništvo "BIHAMK" U.G.

Izvjestilac: ministar Admir Katica

11. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na prijem zamjenika pravobranioca u Pravobranilaštvu Kantona Sarajeva Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

12. Aktuelna pitanja.

PR E M I J E R

Edin Forto

13.02.2020 - 12:00