Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 57. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

 57. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 06.02.2020. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 55. i 56. redovne sjednice i 77., 78., 87., 88., 89., 90., 91., 92. i 93. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16).    

 Iz nadležnosti Skupštine

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
 2. Izvještaj o poslovanju KJKP " RAD" d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu                
 Izvjestilac: ministar Srđan Mandić
3. Izvještaj o poslovanju KJKP " SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu         
Izvjestilac: ministar Srđan Mandić
4. Izvještaj o poslovanju KJKP " TOPLANE – SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu
Izvjestilac: ministar Srđan Mandić
5. Izvještaj o poslovanju KJKP "PARK" d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu             
Izvjestilac: ministar Srđan Mandić
 6. Izvještaj o poslovanju KJKP "POKOP" d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu             
 Izvjestilac: ministar Srđan Mandić
7. Izvještaj o poslovanju KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu
 Izvjestilac: ministar Srđan Mandić
 8. Izvještaj o poslovanju KJKP "TRŽNICE – PIJACE"   d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu
  Izvjestilac: ministar Srđan Mandić
 9. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo za 2019. godinu         
 Izvjestilac: v. d. direktor Kemal Cacan
       
 Iz nadležnosti Vlade
10. Prijedlog odluke o opozivu punomoći Suadi Ninić punomoćnici državnog kapitala u Skupštini Kantonalnog javnog preduzeća „Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo         
Izvjestilac: ministar Haris Bašić
11. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2021-2027.godina sa prijedlogom zaključka o zaduženju Zavoda za planiranje razvoja Kantona  Sarajevo da pripremi prijedlog rješenja o formirnaju Kantonalnog dobora (KOR-a) za   pripremu i izradu Strategije 2021-2027. godina
 Izvjestilac: direktor Hamdija Efendić
12. Prijedlog rješenja o razrješenju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Upravnog     
  odbora i vršilaca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja  
 Izvjestilac: ministar Damir Filipović
 13. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora i predsjednika
i članova Nadzornog odbora Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja
  Izvjestilac: ministar Damir Filipović
 14. Prijedlog rješenja o razrješenju i  rješenja o imenovanju vršioca dužnosti člana Školskog odbora Javne ustanove Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo
 Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić
15. Prijedlog  rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju radne grupe za izradu nacrta Zakona o zabrani nepotizma i stranačkog zapošljavanja        
Izvjestilac: ministrica  Lejla Brčić
16. Izvještaj o realizaciji Programa održavanja, rekonstrukcije i izgradnje saobraćajnica na području Kantona Sarajevo u 2019. godini iz nadležnosti Ministarstva saobraćaja -Direkcije za puteve Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Adnan Šteta

 

17. Prijedlog zaključka o usvajanju „Studija o urbanim ventilacionim koridorima i utjecaju  visokih zgrada”
 Izvjestilac: ministar Damir Filipović

18. Informacija o realizaciji zajedničkih projekata u periodu 2018. - 2020. godine dostavljena od UNDP-a     
Izvjestilac: premijer Edin Forto

19. Informacija o provedenom postupku Mirovnog vijeća u vezi s utvrđivanjem teksta ponude izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo
 Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić
 20. Prijedlog odgovora na tužbu Elvira Livadića iz Sarajeva             
 Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić
 21. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na prijem zamjenika pravobranioca u Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić
22. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje radnog mjesta viši stručni saradnik jedan izvršilac na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu
 Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić
 23. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog diplomiranog fizičara u JU Opća bolnica „Prim. dr Abdulah Nakaš”              

Izvjestilac: ministrica  Amela Sofić
  24. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos na neodređeno  vrijeme jednog doktora stomatologije na klinici za ortodonciju i jednog doktora stomatologije na Klinici za oralno – hirurške discipline u JU Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Amela Sofić
25. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem 17 vozača  u KJKP „GRAS” d.o.o. Sarajevo na neodređeno vrijeme
 Izvjestilac: ministar Adnan Šteta
26. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti KJKP „RAD” d.o.o. Sarajevo za raspisivanje   konkursa/oglasa za prijem u radni odnos 1 (jednog) radnika  na neodređeno vrijeme         
 Izvjestilac: ministar Srđan Mandić
 27. Prijedlog zaključaka o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo za popunu upražnjenog radnog mjesta 1 (jedan) izvršilac pomoćnik direktora za normativne i pravne poslove na neodređeno vrijeme
Izvjestilac: v. d. direktor Kemal Cacan
 28. Prijedlog Zaključka Vlade Kantona Sarajevo kojim se prihvata obaveza po osnovu računa Hotel Hils Sarajevo i utvrđuje obveznik plaćanja računa u ime Vlade Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić
29. Aktuelna pitanja
        

P R E M I J E R

Edin Forto
                                                                                                                  

06.02.2020 - 11:00