Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 55. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

 

55. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 23.01.2020. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 12,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 53. i 54. redovne i 82., 83., 84., 85. i 86. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16).

 

Iz nadležnosti Skupštine

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

2. Prijedlog Zakona o Registru finansijskih obaveza u Kantonu Sarajevo

Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

3. Nacrt Zakona o visokom obrazovanju

Izvjestilac: ministrica Bogunić Zineta

4. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja području Kantona Sarajevo za mjesec decembar 2019. godine

Izvjestilac: ministar Admir Katica

Iz nadležnosti Vlade

5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Javne ustanove Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Vladimir Nazor Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Bogunić Zineta

6. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Javne ustanove „ Djeca Sarajeva” Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Bogunić Zineta

7. Prijedlog rješenja o imenovanju odgovornih lica za koordinaciju izrade odgovora na poslanička/zastupnička pitanja i inicijative pri svakom kantonalnom organu

Izvjestilac: premijer Edin Forto

8. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o postavljenju komandanta i načelnika i članova Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo

Izvjestilac: v.d. direktor Kemal Cacan

9. Prijedlog Zaključka o usvajanju „Studija o urbanim ventilacionim koridorima i uticaju visokih zgrada”

Izvjestilac: ministar Damir Filipović

10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti o izmirenju obaveza nastalih na osnovu sporazuma o sufinansiranju projekata regulacije korita rijeka na području općina: Ilijaš, Ilidža, Hadžići i Vogošća

Izvjestilac: v. d. direktor Kemal Cacan

11. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na prijem zamjenika pravobranioca u Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Brčić Lejla

12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na prijem dva uposlenika u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Brčić Lejla

13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajeo za 18 namještenika na neodređeno vrijeme

Izvjestilac: ministar Admir Katica

14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 1 (jednog) diplomiranog pravnika sa položenim pravosudnim ispitom u J.U. „Apoteke Sarajevo”

Izvjestilac: ministrica Sofić Amela

15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, i to: 2 ( dva) ljekara specijalista anestezije i reanimacije, 1 ( jedan) ljekar specijalista opće hirurgije i 1 ( jednog) diplomiranog fizičara u JU Opća bolnica Prim. Dr Abdulah Nakaš

Izvjestilac: ministrica Sofić Amela

16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje radnog mjesta na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu

Izvjestilac: ministrica Bogunić Zineta

17. Prijedlog Zaključka za prijem 3 (tri) nova uposlenika u Direkciji za robne rezerve u Kantonu Sarajevo

Izvjestilac: direktorica Pekić Jelena

18. Prijedlog Zaključka o prihvatanju dnevnog reda za 4 (četvrtu) radnu sjednicu Skupštine preduzeća KJP Poljoprivredno dobro Butmir d.o.o. Sarajevo

Izvjestilac: ministar Haris Bašić

19. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo za zaključivanje ugovora o privremenim i povremenim poslovima

Izvjestilac: v.d. direktor Kemal Cacan

20. Informacija o sanaciji klizišta na lokalitetu sela Solakovići, Općina Ilijaš i na lokalitetu Poturovići br. 27. i 30., Općina Vogošća

Izvjestilac: v.d. direktor Kemal Cacan

21. Aktuelna pitanja

 

P R E M I J E R

Edin Forto

 

23.01.2020 - 12:00
Slika: