Dnevni red 53. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

53. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u ponedjeljak 30.12.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 48. i 49. redovne i 68., 69., 70. i 71. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).

Iz nadležnosti Skupštine    
1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
1.1.Prijedlog zaključka o prihvatanju Izjašnjenja Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo na inicijativu zastupnice Segmedine Srna Bajramović
Izvjestilac: ministar Malik Garibija
1.2.  Prijedlog zaključka o prihvatanju Izjašnjenja Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo na inicijativu zastupnice Jasmina Biščević Tokić
Izvjestilac: ministar Malik Garibija
 1.3. Prijedlog zaključka o prihvatanju prijedloga Izjašnjenja Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo na zastupničku inicijativu zastupnice u Skupštini Kantona Sarajevo Admele Hodžić  
Izvjestilac: ministar Malik Garibija
2. Prijedlog odluke o privremenom finansiranju potreba Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.03.2020. godine
 Izvjestilac: ministar Amel Kovačević
3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji garaže u stambenom objektu "K-94", izgrađenom u naselju Šip, Općina Centar, Sarajevo, zaključen između prodavca Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe i Bajraktarević Admirom
 Izvjestilac: ministar Damir Filipović  
4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu "O-3A", izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, Sarajevo, zaključen između:- Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, prodavac  i Deljković Suada i Deljković Amel, kupci nekretnine
Izvjestilac: ministar Damir Filipović  
5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu B1-B, izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine Besim i Jasmina Ibišević
 Izvjestilac: ministar Damir Filipović
6.  Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu "3C", izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, Sarajevo, zaključen između Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, prodavac  Naza Čomor i Edina Kajević, kupac nekretnine
Izvjestilac: ministar Damir Filipović
7.  Prijedlog zaključka o prihvatanju izvještaja  o utvrđivanju broja slobodnih taksi oznaka
Izvjestilac: ministar Adnan Šteta

Iz nadležnosti Vlade
8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Osnovna škola “Podlugovi” Podlugovi za imenovanje direktora Škole
Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Osnovna škola “Srednje” Ilijaš u Srednjem
Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Osnovna škola “Kovačići” Sarajevo za imenovanje direktora Škole
Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Javne ustanove Srednja škola za saobraćaj  i komunikacije Sarajevo  
Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić
12. Prijedlog rješenja o imenovanju Pregovaračkog tima Vlade Kantona Sarajevo za vođenje pregovora sa ovlaštenim predstavnicima Sindikata policije i donošenje kolektivnog ugovora između Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata policije Kantona Sarajevo  
Izvjestilac: ministar Admir Katica
13. Prijedlog rješenja o razrješenju v.d. člana Upravnog odbora  JU “Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo” i Prijedlog rješenja o imenovanju v.d. člana Upravnog odbora  JU “Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo” Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić
14. Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika i vršioca dužnosti članova Upravnog odbora i Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne javne ustanove „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba” i Prijedlog rješenja  o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika i vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora i Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog godbora Kantonalne javne ustanove „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba”
Izvjestilac: ministar Malik Garibija
15. Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika Nadzornog odbora i Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika Nadzornog odbora Javne ustanove Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo  
Izvjestilac: ministar Malik Garibija
16. Prijedlog rješenja o izmjenama rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika, članova, zamjenike članove i zapisničara Disciplinske komisije, broj: 02-05-21309-11/19 od 23.05.2019. godine
Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić
17. Program održavanja, rekonstrukcije i izgradnje saobraćajnica na području Kantona Sarajevo za 2020. godinu
Izvjestilac: ministar Adnan Šteta
18. Informacija o problemima u javnom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo i davanju saglasnosti  za  produženje redova vožnje iz „Registra redova vožnje Kantona Sarajevo”
Izvjestilac: ministar Adnan Šteta
19. Informacija o izdatim licencama za javni prijevoz u Kantonu Sarajevo
Izvjestilac: ministar Adnan Šteta
20. Informacija o realizaciji Programa mjera za poticaj zapošljavanja boračke populacije u Kantonu Sarajevo za 2019/2020. godina
Izvjestilac: ministar Ismir Jusko
21.  Informacija o isteku mandatnog perioda Tima Vlade Kantona Sarajevo za borbu  protiv korupcije
Izvjestilac: Šef ureda Erduan Kafedžić
22. Inicijativa za formiranje Komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo i Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić
23. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na tekst Aneksa i Ugovora o zajedničkoj izgradnji  kompleksa objekata Sportsko-rekreativni centar sa otvorenim bazenom i pratećim sadržajem i platformom iznad rijeke Dobrinja
Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić
24. Prijedlog zaključka o formiranju Komisije za tumačenje odredaba Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo  
Izvjestilac: direktor Mirza Hulusić
25. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za pokretanje postupka prodaje nekretnine putem licitacije k.č. br. 2225/1 k.o. Sarajevo V
Izvjestilac: direktor Mirza Hulusić
26.  Prijedlog zaključka o prihvatanju Poziva za održavanje 5. sjednice Skupštine KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o.  Sarajevo  
Izvjestilac: ministar Srđan Mandić
27. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti KJP „Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo za prijem sekretara i šefa računovodstva na neodređeno vrijeme
Izvjestilac: ministar Haris Bašić
28.  Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje radnih mjesta na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i to:
-Vanredni profesor za grupu predmeta iz naučne oblasti „Odbrambene tehnologije“, jedan izvršilac, na izborni period u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju;
- Docent za naučnu oblast „Energetika i KGH tehnika“, jedan izvršilac, 20% radnog vremena, na izborni period u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju;
- Asistent za naučnu oblast „Tehnologije obrade drveta“, jedan izvršilac, na izborni period u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju
Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić
29.  Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje radnog mjesta u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu i to: spremačica, jedan izvršilac, na neodređeno vrijeme
Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić
30. Aktuelna pitanja

PREMIJER
Edin Forto

30.12.2019 - 10:00