Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 52. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21)

S A Z I V A M

52. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u petak 26.11.2021. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/1 sa početkom u 10:00 sati.
Za sjednicu predlažem

D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 49. redovne i 134., 135., i 136. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21).

Iz nadležnosti Skupštine

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2. Prijedlog zaključka kojim se prihvata Studija o zdravstvenom stanju stanovništva, odrednice zdravlja i zdravstvena zaštita u Kantonu Sarajevo u 2020. godini sa prijedlogom mjera za poboljšanje zdravstvenog stanja stanovništva u Kantonu Sarajevo
Izvjestilac: ministar Haris Vranić

Iz nadležnosti Vlade

3. Prijedlog uredbe o vrstama, visini i načinu korištenja sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za filmsku produkciju  
Izvjestilac: ministar Samir Avdić
4. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo Ministarstva kulture i sporta  za 2021. godinu
Izvjestilac: ministar Samir Avdić
5. Prijedlog odluke o mogućoj kupovini 33% vrijednosnih papira - dionica BAGS Energotehnika d.d. Vogošća
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
6. Prijedlog odluke o  utvrđivanju interesa Kantona Sarajevo za obavljanje usluge željezničkog putničkog saobraćaja na relaciji Podlugovi - Ilijaš - Željeznička stanica
Izvjestilac: ministar Adnan Šteta
7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Admir Katica
8. Prijedlog odluke o  odobravanju prodaje imovine KJP “ZOI 84” Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. hotela „IGMAN“ sa depadansom i pripadajućim zemljištem metodom neposredne pogodbe u postupku male privatizacije
Izvjestilac: v.d. direktora Adnan Jašarević
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo
Izvjestilac: direktor Fahir Halilović
10. Prijedlog odluke o odobravanju unosa uplaćenih vlastitih prihoda u Budžet Kantona Sarajevo za 2021. godinu za budžetske korisnike, i to:  JU OŠ „Alija Nametak“ i JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
11. Prijedlog odluke o odobravanju unosa uplaćenih donacija u Budžet Kantona Sarajevo za 2021. godinu za budžetskog korisnika  JU OŠ „Podlugovi“
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
12. Prijedlog odluke o odobravanju unosa uplaćenih namjenskih prihoda u Budžet Kantona Sarajevo za 2021. godinu za budžetskog korisnika  Univerzitet u Sarajevu- Institut za jezik  
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju unosa uplaćenih vlastitih prihoda u Budžet Kantona Sarajevo za 2021. godinu za budžetskog korisnika JU „Srednja škola za saobraćaj  i komunikacije”  
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
14. Prijedlog odluke o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2021. godinu za budžetske korisnike, i to:  JU OŠ „Hasan Kikić“ i JU „Druga osnovna škola”, JU „Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje”, KJU „Dom za socijalno-zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetaom i drugih osoba”, Univerzitet u Sarajevu- Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Sarajevu - Prirodnomatematički fakultet i Univerzitet u Sarajevu-Institut za historiju  
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma o finansiranju nabavke caddy cargo vozila za korisnike JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidinih lica-Drin i davanje ovlaštenja ministrici za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo da potpiše  predmetni sporazum  
Izvjestilac: ministrica Ivana Prvulović
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Osnovna muzička škola Ilidža za imenovanje  direktora škole
Izvjestilac: ministrica Naida Hota-Muminović
17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na zapošljavanje na Univerzitetu u Sarajevo odnosno organizacionim jedinicama Univerziteta, i to na: Rektoratu Univerziteta (2) izvršioca, Ekonomski fakultet (8) izvršilaca, Elektrotehnički fakultet (1) izvršilac, Građevinski fakultet (1) izvršilac
Izvjestilac: ministrica Aleksandra Nikolić
18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za zaključivanje ugovora o djelu  
Izvjestilac: direktorica Belma Barlov
19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo, da uposlenicima Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, koji su članovi Komisije za izbor državnog službenika u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo, izvrši plaćanje naknade za njihov rad
Izvjestilac: direktor Dženan Brkanić
20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo, da Medijatoru organa državne službe u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo, za poslove posredovanja i sačinjavanja zapisnika u postupku medijacije, izvrši plaćanje naknade za njegov rad za mjesec juli
Izvjestilac: direktor Dženan Brkanić
21. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo“ zbog ostavke i prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno - historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo“
Izvjestilac: ministar Samir Avdić
22. Prijedlog rješenja o razrješenju vršiteljice dužnosti članice Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu i prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu
Izvjestilac: ministrica Aleksandra Nikolić
23. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu smjernica za izradu Programa mjera o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2021. godini
Izvjestilac: ministrica  Ivana Prvulović
24. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja broj: 02-04-31473-17/21 od 19.08.2021. godine o imenovanju člana ispred Vlade Kantona Sarajevo u Komisiju za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Darja Softić Kadenić
25. Prijedlozi rješenja o razrješenju članova i prijedlozi rješenja o imenovanju vršilaca dužnosti članova u školskim odborima osnovnih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Hota-Muminović Naida
26. Četvrta izmjena i dopuna Programa rada i Finansijskog plana Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo
Izvjestilac: direktorica Jelena Pekić
27. Prijedlog zaključka o isplati sudskih izvršnih rješenja sa glavnog računa Trezora Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
28. Prijedlog zaključka kojim se prihvata Poziv za održavanje 4. (četvrte) sjednice Skupštine KJP “Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo Ilidža sa obavezujućom uputom punomoćniku Vlade Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Adnan Delić
29. Prijedlog zaključka o davanju punomoći za zastupanje pred Konkurencijskim vijećem BiH
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
30. Izvještaj posebne povjerenice Vlade Kantona Sarajevo za pitanje migranata za period 01.10.2021. do 31.10.2021. godine o trenutnoj situaciji i broju migranata koji borave na području Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Admir Katica
32. Aktuelna pitanja

P R E M I J E R
   Edin Forto

26.11.2021 - 10:00