Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 51. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21)

S A Z I V A M

51. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 18.11.2021. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/1 sa početkom u 10:00 sati.
Za sjednicu predlažem

D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 132. i 133. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21).

Iz nadležnosti Skupštine
1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Adnan Delić
3. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o vodama Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Adnan Delić
4. Nacrt zakona o Kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju
Izvjestilac: ministar Adnan Delić
5. Prijedlog strategije razvoja Kantona Sarajevo 2021-2027. godine
Izvjestilac: direktor Faruk Muharemović
6. Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2021. godinu
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
7. Prijedlog zaključka kojim se utvđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
8. Prijedlog zaključka kojim se utvđuje Prijedlog odluke kojom se Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo daje saglasnost da može pristupiti potpisivanju ugovora imovinsko-pravne prirode
Izvjestilac: ministar Omer Osmanović
9. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec oktobar 2021. godine
Izvjestilac: ministar Admir Katica

Iz nadležnosti Vlade
10. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za dodatni upis studenata/kandidata na prvu studijsku godinu II ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu-Ekonomskom fakultetu u akademskoj 2021/2022. godini
Izvjestilac: ministrica Aleksandra Nikolić
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Izvjestilac: direktor Faruk Muharemović
12. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu sredstava općinama na području Kantona Sarajevo i drugom kantonu, ostvarenih po osnovu posebnog poreza za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
Izvjestilac: direktor Dženan Brkanić
13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Upravnom odboru Javne ustanove “Sarajevski ratni teatar-SARTR za razrješenje direktora Javne ustanove “Sarajevski ratni teatar-SARTR i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Upravnom odboru Javne ustanove “Sarajevski ratni teatar-SARTR za imenovanje direktora  Javne ustanove “Sarajevski ratni teatar-SARTR
Izvjestilac: ministar Samir Avdić
14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Srednjoškolski centar Vogošća za imenovanje direktora škole
Izvjestilac: ministrica Naida Hota-Muminović
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zapošljavanje na Univerzitetu u Sarajevu, odnosno organizacionim jedinicama Univerziteta, i to na: Rektoratu Univerziteta, Ekonomskom fakultetu, Elektrotehničkom fakultetu, Farmaceutskom fakultetu, Filozofskom fakultetu, Građevinskom fakultetu, Institutu za historiju, Pedagoškom fakultetu, Fakultetu političkih nauka, Prirodno-matematičkom fakultetu, Stomatološkom fakultetu i Šumarskom fakultetu
Izvjestilac: ministrica Aleksandra Nikolić
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta na neodređeno vrijeme u Kantonalnoj javnoj ustanovi za zaštićena prirodna područja
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u Kantonalnoj
upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo
Izvjestilac: direktor Fahir Halilović
18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo za sklapanje 12  ugovora o djelu
Izvjestilac: direktor Faruk Muharemović
19. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno - historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo“ i Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno - historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo“  
Izvjestilac: ministar Samir Avdić
20. Prijedlog zaključka kojim se prima na znanje rang lista kandidata za izbor i imenovanje direktora Kantonalnog stambenog fonda
Izvjestilac: predsjednik Komisije Asim Ajanović
21. Prijedlog rješenja o imenovanju direktora  Kantonalnog stambenog fonda
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
22. Prijedlog zaključka o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima za period oktobar-decembar 2021. godine
Izvjestilac: ministar Omer Osmanović
23. Prijedlog zaključka o usvajanju projekata nabavke za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, i to:
- projekt nabavke vozila za posebne namjene - vodeni top
- projekt nabavke vozila za posebne namjene- specijalno taktičko blindirano vozilo  
Izvjestilac: ministar Admir Katica
24. Prijedlog zaključka o produženju važenja Naredbi i Preporuka Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo kao mjera na području Kantona Sarajevo, u borbi protiv pandemije Covid-19
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
25. Prijedlog zaključka kojim se prima na znanje Informacija o organizaciji javnog linijskog prevoza putnika na području Kantona Sarajevo u uslovima opasnosti od širenja virusa Covid-19
Izvjestilac: ministar Adnan Šteta
26. Prijedlog zaključka o davanju punomoći za zastupanje pred Konkurencijskim vijećem BiH  
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
27. Aktuelna pitanja

PREMIJER
Edin Forto

18.11.2021 - 10:00