Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 50. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21)

S A Z I V A M

50. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 11.11.2021. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 48. redovne i 124., 125., 126., 127., 128., 129., 130. i 131. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21).

Iz nadležnosti Skupštine

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina i porezu na naslijeđe i poklone
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
3. Program rada i finansijski plan Javne ustanove “Apoteke Sarajevo” za 2021. godinu
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
4. Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2021. godinu
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
5. Program rada i finansijski plan Javne ustanove Psihijatrijska bolnica za 2021. godinu
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
6. Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo za 2021. godinu
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
7. Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2021. godinu
Izvjestilac: ministar Haris Vranić

Iz nadležnosti Vlade

8. Prijedlog odluke o proglašavanju projekta “Revitalizacija trebevićke bob staze” od javnog značaja za Kanton Sarajevo
Izvjestilac: premijer Edin Forto
9. Prijedlog odluke o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja mladih
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo za sufinansiranje projekta “Sarajevo Unlimited 2021”
Izvjestilac: ministar Adnan Delić
11. Prijedlog odluke o odobravanju unosa uplaćenih vlastitih prihoda u Budžet Kantona Sarajevo za 2021. godinu za budžetske korisnike, i to: JU OŠ “Alija Nametak” i JU “Srednja škola za saobraćaj i komunikacije”
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
12. Prijedlog odluke o odobravanju unosa uplaćenih donacija u Budžet Kantona Sarajevo za 2021. godinu za budžetske korisnike, i to: JU OŠ “Mirsad Prnjavorac”, i JU OŠ “Šejh Muhamed-ef. Hadžijamaković” i JU “Treća gimnazija”
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
13. Prijedlog odluke o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2021. godinu za budžetske korisnike, i to: Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve, JU OŠ “Hasan Kikić”, JU OŠ “Alija Nametak”, JU “Prva osnovna škola” i JU “Biblioteka Sarajeva”  
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Osnovna škola ,,Aleksa Šantić” Sarajevo za imenovanje direktorice
Izvjestilac: ministrica Naida Hota-Muminović
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika
Izvjestilac: ministrica Naida Hota – Muminović
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Direkciji za robne rezerve Kantona Sarajevo za zaključivanje Ugovora o djelu sa jednim licem
Izvjestilac: direktorica Jelena Pekić
17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Službi za protokol i press za izuzeće primjene člana 12. stav (1) Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo  za usluge reprezentacije  
Izvjestilac: šef Službe Nenad Marilović
18. Prijedlozi odluka o odobravanju službenog putovanja u periodu od 16. do 18.11.2021.  godine u Zagreb (Republika Hrvatska) u svrhu učešća na stručnom skupu „Strategijsko  planiranje u tijelima lokalne i područne samouprave”, i to:
-direktoru Zavoda za informatiku i statistiku
Izvjestilac: direktor Dino Šehović
-sekretaru Vlade Kantona Sarajevo
Izvjestilac: sekretar Vlade  Mersiha Šabaredžović- Klačar
- šefici Kabineta premijera Kantona Sarajevo
Izvjestilac: šefica Sanja Škuletić-Malagić
-direktorici Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo
Izvjestilac: direktorica Belma Barlov
19. Prijedlog rješenja o razrješenju v.d. predsjednika i v.d. članova Upravnog odbora JU  “Apoteke Sarajevo” i Prijedlog rješenja o imenovanja predsjednika i članova Upravnog odbora  JU “ Apoteke Sarajevo”  
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
20. Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
21. Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Uprave za stambena pitanja
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
22. Prijedlozi rješenja o razrješenju predsjednika i članova i prijedlozi rješenja o imenovanju predsjednika i članova u školskim odborima srednjih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Naida Hota-Muminović
23. Prijedlog rješenja o razrješenju člana i prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti  člana Školskog odbora, predstavnika radnika u Javnoj ustanovi Osnovna škola “Mirsad Prnjavorac” Vogošća  
Izvjestilac: ministrica Naida Hota-Muminović
24. Prijedlog rješenja o razrješenju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo i Prijedlog Rješenja o imenovanju vršilaca dužnosti  predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja  Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Naida  Hota-Muminović
25. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju predstavnika Vlade u Komisiju za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo Izvjestilac: ministrica Hota-Muminović Naida
26. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe čiji je zadatak izrada amandmana na prijedlog Zakona o Ekonomsko-socijalnom vijeću za područje  Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Ivana Prvulović
27. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje dopuna Programa utroška namjenskih sredstava u oblasti šumarstva iz Budžeta Kantona Sarajevo za provođenje šumsko – uzgojnih radova i radova na zaštiti šuma na području Kantona Sarajevo u 2021. godini
Izvjestilac: ministar Adnan Delić
28. Prijedlog zaključka o prihvatanju Poziva za 1. redovnu sjednicu Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo-šume”d.o.o. Sarajevo, sa obavezujućim uputama za punomoćnika Vlade  Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Adnan Delić
29. Prijedlog zaključka o prihvatanju Poziva za održavanje 8. vanredne sjednice Skupštine KJKP „Tržnice-pijace” d.o.o. Sarajevo sa obavezujućom uputom punomoćniku Vlade Kantona Sarajevo  
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
30. Prijedlog zaključka o prihvatanju Poziva za održavanje VI vanredne sjednice Skupštine KJKP „Pokop”d.o.o. Sarajevo sa obavezujućom uputom punomoćniku Vlade Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
31. Prijedlog zaključka o prihvatanju inicijative Senada Hrustemovića za kupoprodaju zemljišta u svrhu kompletiranja parcele
Izvjestilac: po ovlaštenju direktorice, Mirsad Okerić
32. Prijedlog zaključka kojim se prihvata Inicijativa firme IPSA INSTITUT d.o.o Sarajevo za zaključivanje ugovora o kupoprodaji zemljišta označenog kao k.č 1592, k.o Sarajevo VII sa upisanim pravom vlasništva u korist Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo radi                oblikovanja građevinske parcele u svrhu rekonstrukcije i dogradnje poslovnog objekta u ulici Danijela Ozme u Sarajevu   
Izvjestilac: direktorica Belma Barlov
33. Prijedlog zaključka kojim se prihvata se Inicijativa firme „BETANIJACENTAR“ d.o.o Sarajevo radi pokretanja postupka zaključenja ugovora o kupoprodaji u svrhu oblikovanja građevinske parcele i zaključenja ugovora o zamjeni radi izgradnje saobraćajnice I transverzale
Izvjestilac: direktorica Barlov Belma
34. Izvještaj o radu Komisije za Program javnih investicija Kantona Sarajevo za period oktobar 2020-oktobar 2021. godine
Izvjestilac: predsjednica Komisije Ermina Ćatić
35. Informacija o implementaciji procesa prevencije institucionalizacije i o deinstitucionalizaciji osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Ivana Prvulović
36. Informacija Ministarstva za nauku,visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo broj: 27-03-11-29853/21 od 04.11.2021. godine koja se odnosi na plaćanje troškova postupka po   pravosnažnoj presudi Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 65 0 Rs 386820 20 rev od 03.06.2021. godine
Izvjestilac: ministrica  Aleksandra Nikolić
37. Aktuelna pitanja

P R E M I J E R
 Edin Forto

11.11.2021 - 10:00