Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 50. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16 i 43/20)

S A Z I V A M
50. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u srijedu 30.12.2020. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 08:30 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

Iz nadležnosti Skupštine
1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom-poslovnom objektu Niz B, lamela B3, izgrađenom u naselju Dobrinja V, Općina Novi Grad Sarajevo, zaključen između Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo, kao prodavca i Sabine Hanjalić, kao kupca nekretnine
Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

Iz nadležnosti Vlade
3. Izvještaj o radu od 09.12.2020. godine Komisije za rješavanje po prigovorima na Listu poslovnih subjekata koji ispunjavaju uslove i Listu poslovnih subjekata koji ne ispunjavaju uslove po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesece april i maj 2020. godine, sa spiskovima prihvaćenih i odbijenih prigovora (Općina Stari Grad- april i maj 2020. godine, Općina Centar-maj 2020. godine i Općina Ilidža-maj 2020. godine)
Izvjestilac: privremeni vršilac funkcije ministra
4. Prijedlog odluke o odobravanju i isplati sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesece april i maj 2020. godine poslovnim subjektima čiji su prigovori prihvaćeni (Općina Stari Grad - april i maj 2020. godine, Općina Centar - maj 2020. godine i Općina Ilidža - maj 2020. godine)
Izvjestilac: privremeni vršilac funkcije ministra
5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za formiranje tima za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za potrebe izgradnje Prve transverzale
Izvjestilac: ministar Adi Kalem
6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Listu eksperata iz oblasti poznavanja propisa iz oblasti javnih nabavki i Listu eksperata koji posjeduju stručno znanje iz oblasti koje mogu biti predmet javne nabavke
Izvjestilac: šef Ureda Erduan Kafedžić
7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za plaćanje stručnog ispita za jednog namještenika srednje školske spreme
Izvjestilac: šef Ureda Erduan Kafedžić
8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za donošenje rješenja o plaćanju naknade za izvršene zadatke Stručnog tima za pregovore u postupku dodjele koncesije za izgradnju i korištenje hidroelektrane “Podlugovi”, Općina Ilijaš
Izvjestilac: privremeni vršilac funkcije ministra
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za donošenje rješenja o plaćanju naknade za izvršene zadatke Stručnog tima za pregovore u postupku dodjele koncesije za izgradnju i korištenje hidroelektrane “Ljubnići”, Općina Ilijaš
Izvjestilac: privremeni vršilac funkcije ministra
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za  JP “Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o. Sarajevo JP “Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o. Sarajevo, za zaključenje ugovora o djelu dva lica
Izvjestilac: ministrica Kustura Mersa
11. Prijedlog odluke o davanju  saglasnosti KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo za prijem u radni odnos  na određeno vrijeme tri lica
Izvjestilac: ministar Adi Kalem
12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti policijskom komesaru Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da u 2021. godini može zaključivati ugovore o djelu sa osam lica
Izvjestilac: ministar Ismir Jusko
13. Smjernice za sprečavanje i zaštitu od rodno zasnovanog nasilja u kriznim situacijama za područje Kantona Sarajevo, sa prijedlogom Zaključka
Izvjestilac: ministrica Jasna Agić
14. Prijedlog zaključka za pokretanje aktivnosti za recertifikaciju sistema upravljanja kvalitetom u Kantonu Sarajevo
Izvjestilac: šef Ureda Erduan Kafedžić
15. Prijedlog rješenja o imenovnaju radne grupe za izradu Studije budućnosti Kanotna Sarajevo
Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić
16. Prijedlozi zaključaka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2020. godinu između budžetskih korisnika
Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić
17. Pregled najznačajnih aktivnosti Vlade Kantona Sarajevo za period od 04.03.2020-31.12.2020. godine
Izvjestilac: premijer Mario Nenadić
18. Informacija o mjerama koje se poduzimaju u cilju prevencije i kontrole novog koronavirusa (SARS-CoV-2) koji je Svjetska zdravstvena organizacija 30.01.2020. godine proglasila javno-zdravstvenim vanrednim stanjem od međunarodnog značaja-aktivnosti Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo februar-decembar 2020. godine
Izvjestilac: privremeni vršilac funkcije ministrica Jasna  Agić
19. Informacija JP “Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o. Sarajevo o utrošku sredstava doznačenih za izmirenje poreskog duga
Izvjestilac: ministrica Mersa Kustura
20. Informacija o utrošku sredstava Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) od strane Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić
21. Aktuelna pitanja

P R E M I J E R
 Mario Nenadić

30.12.2020 - 08:30