Dnevni red 47. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-40411/19 Sarajevo,

12.11.2019. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

47. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 14.11.2019. godine u prostorijama JU Studentski dom Nedžarići – prizemlje, konferencijska sala broj 1. Ulica Aleja Bosne srebrene bb, Sarajevo, sa početkom u 12,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 43., 44. i 45 redovne i 58., 59. i 60. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).

Iz nadležnosti Skupštine:

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona obrazovanja odraslih Izvjestilac: ministrica Zinet Bogunić

3. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Nacrte ugovora o kupoprodaji nekretnina u stambenom objektu "K-36", izgrađenom na lokaciji Šip, Općina Centar Sarajevo, zaključene između prodavca Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe i Mušinović Admir, kupac nekretnine Izvjestilac: ministar Damir Filipović

4. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Nacrte ugovora o kupoprodaji nekretnina u stambenom objektu "K-36", izgrađenom na lokaciji Šip, Općina Centar Sarajevo, zaključene između prodavca Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe i Memić Amar, kupac nekretnine Izvjestilac: ministar Damir Filipović

5. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji stana u stambenom objektu "K-91", izgrađenom u naselju Šip, Općina Centar, Sarajevo, zaključen između prodavca Fonda Kantona Sarajevo za igradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe i Začinović Elmir, kupca nekretnine Izvjestilac: ministar Damir Filipović

6. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Nacrte ugovora o kupoprodaji nekretnina-etažnih jedinica u stambeno-poslovnom objektu Niz B, lamele B-1, B-2 i B-3, izgrađenim u naselju Dobrinja V, Općina Novi Grad Sarajevo, zaključene između prodavca Kantonalni stambeni fond Sarajevo i kupaca nekretnina Izvjestilac: ministar Damir Filipović

7. Informacija o stanju deponije Smiljevići Izvjestilac: ministar Damir Filipović

Iz nadležnosti Vlade:

8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Amandman broj 3. Sporazuma o finansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP-ija) i Kantona Sarajevo - Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Izvjestilac: ministar Damir Filipović

9. Konsolidovani periodični izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.01. do 30.09.2019. godine Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

10. Izjašnjenje Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade na zahtjev rektora Univerziteta u Sarajevu za izuzeće ministrice za obrazovanje, nauku i mlade za rješavanje po žalbama Univerziteta u Sarajevu izjavljenih protiv rješenja Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, Inspektorata prosvjetne inspekcije broj: UP-1-14-12-38-09431/19-12/05 od 17.10.2019. godine i rješenja broj: UP-1-14-12-38-19172/19-12/02-004 od 18.10.2019. godine Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

11. Informacija o izvršenom nadzoru Ministarstva pravde i uprave nad primjenom Uredbe o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica, čiji je osnivač Kanton Sarajevo, u JP “Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o. Sarajevo Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

12. Prijedlog rješenja o imenovanju radne grupe za kalkulaciju troškova školarine po učeniku u Kantonu Sarajevo Izvjestilac: šefica Kabineta Premijera Lejla Mujkić

13. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata na poziciju predsjednika i članova upravnog odbora i predsjednika i članova nadzornog odbora javnih ustanova iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Malik Garibija

14. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Sporazum o adaptaciji pet poslovnih prostorija koje su Odlukom Vlade Kantona Sarajevo izdvojene iz bilansa KJSP "SARAJEVOSTAN" Sarajevo i stavljanje u vlasništvo Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Damir Filipović

15. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo za korištenje dijela poslovnog prostora u Ulici Podgaj broj 6. koji je u vlasništvu Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, bez naknade Izvjestilac: ministar Damir Filipović

16. Prijedlog zaključka o izmjeni zaključka o načinu realizacije subvencija za KJKP i JKP planiranih Budžetom Kantona Sarajevo za 2019. godinu Izvjestilac: ministar Srđan Mandić

17. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za punomoćnike u KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Izvjestilac: ministar Srđan Mandić

18. Prijedlog zaključka o prihvatanju Poziva za održavanje 2. redovne sjednice Skupštine KJKP “Toplane-Sarajevo” d.o.o. Sarajevo sa obavezujućom uputom Izvjestilac: ministar Srđan Mandić

19. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem jednog uposlenika na poslove i radne zadatke Viši referent - tehnički sekretar na neodređeno vrijeme u Stručnu službu Vlade Kantona Sarajevo, zbog odlaska u penziju Izvjestilac: premijer Edin Forto

20. Informacija Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti za popunu radnih mjesta na osnovu kojih se zaključuju ugovori na određeno vrijeme i ugovori o djelu u KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo za period 01.04. - 31.10.2019. godine Izvjestilac: ministar Adnan Šteta

21. Aktuelna pitanja;

P R E M I J E R

Edin Forto

Period: 
14.11.2019 - 12:00
Uvrstiti u baner: 
Vrsta najave: 
Najava sjednice vlade
Newsletter category: