Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 46.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-39619/19

Sarajevo, 05.11.2019. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

46. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 07.11.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 13,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Iz nadležnosti Skupštine

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

1.1. Inicijativa zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo Hameda Aljovića, postavljena na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, i to: Da Vlada Kantona Sarajevo u narednoj budžetskoj godini obustavi svako finansiranje bilo kojeg sindikata iz Budžeta Kantona Sarajevo

2. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o radno-pravnom statusu poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

3. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine Izvjestilac: ministar Ismir Jusko

4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji zemljišta putem neposredne pogodbe između Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i Imamović Elvira u svrhu oblikovanja građevinske parcele Izvjestilac: direktor Mirza Hulusić

5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina neposrednom pogodbom u skladu članom 363. stav 3. Zakona o stvarnim pravima FBiH u svrhu oblikovanja građevinske parcele A3, na lokalitetu Marijin Dvor Izvjestilac: direktor Mirza Hulusić

6. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za potpisivanje Aneks-a ugovora o zakupu zemljišta u krugu gradske deponije Smiljevići zaključen između KJKP ”RAD” d.o.o. Sarajevo kao zakupodavca i Regulatorne agencije za komunikacije BiH kao zakupca na nekretnini označenoj kao k.č. broj: 6525 KO Donji Butmir Izvjestilac: ministar Srđan Mandić

Iz nadležnosti Vlade

7. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za Budžet Kantona Sarajevo, općina i Grada Sarajeva za period 01.01. do 30.09.2019. godine Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

8. Prijedlog odluke o neposrednoj zamjeni građevinskog zemljišta označenog kao k.o. Stup u vlasništvu i posjedu Kantona Sarajevo sa dijelom 1/1 za građevinsko zemljšte označeno k.o. Stup, u vlasništvu i posjedu Bloka d.o.o. Sarajevo Izvjestilac: direktor Mirza Hulusić

9. Prijedlog odluke o odricanju prava preče kupnje zaštićenog dobra baštine upisane u zemljišnoknjižni uložak broj 211, k.o SP_SARAJEVO-MAHALA LIV, na zemljištu označenom kao k.č. 875 Izvjestilac: ministar Damir Filipović

10. Prijedlog odluke o pokretanju likvidacionog postupka nad Preduzećem u društvenoj svojini za promet, proizvodnju i prikazivanje filmova “KINEMA” Sarajevo Izvjestilac: direktor Sead Hodžić

11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Kantonalne javne ustanove “Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba” o imenovanju direktora Kantonalne javne ustanove “Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba” Izvjestilac: ministar Malik Garibija

12. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje na pozicije predsjedavajućeg i članova Policijskog odbora Izvjestilac: ministar Admir Katica

13. Prijedlog rješenja o imenovanju Kantonalnog koordinatora za pitanja readmisije po Protokolu o postupanju nadležnih organa u prihvatu, propratu i privremenom zbrinjavanju ranjivih readmisiranih osoba koje se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji Izvjestilac: ministar Malik Garibija

14. Prijedlog rješenja o razrješenju v.d. članova Upravnog odbora i Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora Kantonalne javne ustanove “Gerontološki centar” i Prijedlog rješenja o razrješenju v.d. predsjednika i v.d. članova Nadzornog odbora i Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Kantonalne javne ustanove “Gerontološki centar” Izvjestilac: ministar Malik Garibija

15. Prijedlog rješenja po žalbi Livadić Elvira iz Sarajeva, izjavljenog Protiv rješenja Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

16. Prijedlog odgovora na tužbu kojom je pokrenut upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu pod brojem: 09 O U 034831 19 Fp radi poništenja rješenja Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-027-1030/19 od 12.07.2019. godine Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

17. Izvještaj o radu Komisije za obradu predmeta u drugostepenom upravnom rješavanju za period 21.09.2019. godine do 10.10.2019. godine Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

18. Prijedlog zaključka o zaduženju Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo da pokrene postupak prodaje nekretina, zemljišta iznačenog kao parcela A i parcela B prema Korekciji izmjena i dopuna Regulacionog plana “Jagomir II” u svrhu gradnje školskog i pratećeg objekta na lokalitetu Kromolj Izvjestilac: direktor Mirza Hulusić

19. Registar objekata kolektivnog stanovanja oštećenih usljed ratnih dejstava u Kantonu Sarajevo Izvjestilac: ministar Damir Filipović

20. Informacija o realizaciji utvrđenog Programa održavanja čistoće za period od 01.04.2019. godine do 30.09.2019. godine Izvjestilac: ministar Srđan Mandić

21. Prijedlog zaključka kojim se zadužuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da osigura sredstva za finansijsku podršku Ministarstvu za unutrašnje poslova Bosansko-Podrinskog Kantona Goražde Izvjestilac: ministar Admir Katica

22. Prijedlog zaključka o davanju saglanosti Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Upravi policije da Ministarstvu unutrašnjih poslova Bosansko-Podrinskog Kantona Goražde dodijeli na privremeno korištenje opremu koja se vodi u evidenciji stalnih sredstava Izvjestilac: ministar Admir Katica

23. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za besplatno korištenje parking prostora ispred Doma oružanih snaga radi održavanja svečane akademije “Unija veterana” Izvjestilac: ministar Adnan Šteta

24. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo da ustupi na besplatno korištenje parking prostor ispred Doma oružanih snaga, Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država, radi obezbjeđenja proslave 244. godišnjice osnivanja Američkih marinaca Izvjestilac: ministar Adnan Šteta

25. Prijedlog zaključka o izvršavanju Presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Hodžić i Sirćo protiv Bosne i Hercegovine, apelacije br: 34526/15 i 34530/15 Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

26. Prijedlog zaključka o načinu održavanja javne rasvjete na period do tri godine na području Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Srđan Mandić

27. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem zdravstvenog kadra u J.U. Dom zdravlja Kantona Sarajevo, i to: jedna diplomirana medicinska sestra-tehničar Izvjestilac: ministrica Amela Sofić

28. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih vlastitih prihoda u Budžet Kantona Sarajevo za 2019. godinu za budžetske korisnike: JU OŠ “Podlugovi” i JU OŠ “Hadžići” Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

29. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2019. godinu za budžetske korisnike: JU OŠ “Srednje”, JU “Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju” i JU OŠ “Saburina” Izvjestilac: ministar Amel Kovačević 30. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih donacija u Budžet Kantona Sarajevo za 2019. godinu za budžetske korisnike: JU “Deseta osnovna škola”, JU “Prva bošnjačka gimnazija” i Univerzitet u Sarajevu – Ekonomski fakultet Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

31. Aktuelna pitanja;

P R E M I J E R

Edin Forto

07.11.2019 - 13:00