Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 44. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21)

S A Z I V A M

44. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 07.10.2021. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/1 sa početkom u 10:00 sati.
Za sjednicu predlažem

D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 42. i 43. redovne, 113., 114., 115. i 116. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21).

Iz nadležnosti Skupštine
1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
3. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
4. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o pravobranilaštvu  
Izvjestilac: ministrica Darja Softić Kadenić
5. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o filmskoj djelatnosti
Izvjestilac: ministar Samir Avdić

Iz nadležnosti Vlade
6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo broj: 03-4-8560/21 od 14.09.2021. godine
Izvjestilac: direktorica Belma  Barlov
7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Kantonalnom sudu u Sarajevu, za prijem u radni odnos jednog državnog službenika na poslovima Šef odsjeka za prepis – daktilobiro na neodređeno vrijeme
Izvjestilac: ministrica Darja Softić Kadenić
8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Kantonalnoj javnoj ustanovi “Gerontološki centar” za popunu upražnjenih radnih mjesta na neodređeno vrijeme
Izvjestilac: po ovlaštenju ministrice, pomoćnik ministrice Nurija Hodžić
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za plaćanje stručnog ispita za jednog namještenika
Izvjestilac: sekretar Vlade Mersiha Šabaredžović-Klačar
10. Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove „Pozorište mladih, Sarajevo“ i Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove „Pozorište mladih Sarajevo“
Izvjestilac: ministar Samir Avdić
11. Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“ i Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“                      Izvjestilac: ministar Samir Avdić
12. Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove „Biblioteka Sarajeva“ i Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove „Biblioteka Sarajeva“
Izvjestilac: ministar Samir Avdić
13. Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo“ i Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo“
Izvjestilac: ministar Samir Avdić
14. Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove „Historijski arhiv Sarajevo“ i Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove „Historijski arhiv Sarajevo“
Izvjestilac: ministar Samir Avdić
15. Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove „Sarajevski ratni teatar - SARTR“ i Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove „Sarajevski ratni teatar - SARTR“    
Izvjestilac: ministar Samir Avdić
16. Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove „Muzej Sarajeva“ i Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove „Muzej Sarajeva“
Izvjestilac: ministar Samir Avdić
17. Prijedlog zaključka kojim se usvaja izmijenjeni Plan i program aktivnosti za period 2021/2022. godina, za pripremu i izradu četiri urbanistička plana: Urbanistički plan urbanog područja Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća), Urbanistički plan za urbano područje Hadžići, Urbanistički plan za urbano područje Ilijaš i Urbanistički plan za urbano područje Trnovo, sa Programom komunikacije sa javnošću u procesu izrade urbanističkih planova
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
18. Prijedlog zaključka kojim se usvaja Elaborat „Reklamni panoi na stubovima javne rasvjete na području Kantona Sarajevo“ (Izmjene i dopune)
Izvjestilac: direktor Faruk Muharemović
19. Informacija Ministarstva privrede Kantona Sarajevo o sklanjanju pasa lutalica s ulice, broj: 07-03-11-31189-6/20 od 03.09.2021. godine
Izvjestilac: ministar Adnan Delić
20. Aktuelna pitanja

P R E M I J E R
Edin Forto

07.10.2021 - 10:00