Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 39. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21)
S A Z I V A M
39. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 02.09.2021. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/1 sa početkom u 10:00 sati.
Za sjednicu predlažem

D N E V N I   R E D
Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 98, 99. i 100. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21).

Iz nadležnosti Skupštine
1.Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2.Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu "3C", izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, Sarajevo, zaključen između Fond Kantona Sarajevo za     izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, prodavac i Ramić Edin, kupac nekretnine
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
3.Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji stana u stambenom-poslovnom objektu Niz E, lamela E6, izgrađenom u naselju Dobrinja V, općina Novi Grad Sarajevo, zaključen između   Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo, prodavac i Mahmutović Mirela, kupac      nekretnine
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
4.Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu "3D", izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, Sarajevo, zaključen između Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, prodavac i Mujezinović Admir i Mujezinović Mirela, kupci nekretnine
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
5.Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu "3-B", izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, Sarajevo, zaključen između Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, prodavac i Hujić Emir, kupac nekretnine
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
6.Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine-nadziđivanje u stambenom objektu Aleja lipa broj 59, izgrađenom u općini Novo Sarajevo, Sarajevo, zaključen između Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, prodavac i Jakubović Senad, kupac nekretnine
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
7.Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambeno-poslovnom objektu „Niz I, Lamela A2-3", izgrađenom u naselju Pofalići Gornji, općina Novo Sarajevo, zaključen između Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane  osobe, prodavac i Zolota Raif, kupac nekretnine
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
8.Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu "O-2", izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, Sarajevo, zaključen između Fonda Kantona  Sarajevo za    izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, prodavac i Zilić Ahmed, kupac nekretnine
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
9.Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu "B1-B", izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, Sarajevo, zaključen između Fonda Kantona Sarajevo za     izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, prodavac i Pašić Adil, kupac nekretnine
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
10.Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o  davanju saglasnosti na    nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu "3-D", izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, Sarajevo, zaključen između Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, prodavac i Šišić Muhidin,   kupac nekretnine
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
11.Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu "3C", izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, Sarajevo, zaključen između Fonda Kantona Sarajevo za   izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, prodavac i Hamzić Mirela, kupac nekretnine
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović

Iz nadležnosti Vlade
12.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo da odobri rezervaciju jednog parking mjesta po zahtjevu Gradske uprave Grada Sarajeva, a za potrebe parkiranja službenih vozila u ulici Brodac za 2021. godinu
Izvjestilac: ministar Adnan Šteta
13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa za imenovanje direktora/ice Uprave za stambena pitanja
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa za imenovanje direktora/ice Uprave za imovinsko-pravne poslove i katastar
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa za imenovanje direktora/ice Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo da primi u radni odnos na određeno vrijeme (na period do dva mjeseca), 15 dobrovoljnih vatrogasaca ili drugih lica koja imaju položen ispit vatrogasca ili položen ispit dobrovoljnog vatrogasca koji ispunjavaju uslove iz člana 105. stav (2) Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu  
Izvjestilac: direktor Dženan Brkanić
17. Prijedlog odluke o Izmjeni Odluke broj: 02-04-29941-9/21 od 05.08.2021. godine
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
18. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora JU "Apoteke Sarajevo" i prijedlog rješenja o imenovanju v.d. predsjednika i v.d. članova Nadzornog odbora JU "Apoteke Sarajevo"
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
19. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika, članova, zamjenika članova i zapisničara Disciplinske komisije
Izvjestilac: po ovlaštenju ministrice sekretar Indira Šulović
20. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika, članova, zamjenika članova i zapisničara drugostepene disciplinske komisije
Izvjestilac: po ovlaštenju ministrice sekretar Indira Šulović
21. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja broj: 02-04-20473-49.2/21 od 07.05.2021. o privremenom imenovanju direktora Kantonalnog stambenog fonda
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
22. Izvještaj Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA d.o.o. Sarajevo o aktivnostima Kreditno garantnog fonda (KGF-a) za prvu kreditnu liniju, na dan 30.06.2021. godine
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
23. Izvještaj Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA d.o.o. Sarajevo o aktivnostima Kreditno garantnog fonda (KGF-a) za drugu kreditnu liniju sa iznosima kredita od 200.000 do 500.000 KM, na dan 30.06.2021. godine
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
24. Prijedlog zaključka kojim se prihvata Izjašnjenje Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo na Zahtjev Advokatske kancelarije MHB Muratović-Hadžagić-Bijedić u vezi razrješenja predsjednika i članova Upravnog odbora JU “Apoteke Sarajevo”
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
25. Informacija Ministarstva finansija o potrebi za povećanje rashoda u Budžetu Kantona Sarajevo za 2021. godinu kao i uvrštavanje sredstava iz aranžmana sa MMF-om u Budžet Kantona Sarajevo za 2021. godinu
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
26. Informacija o radu Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Naida Hota-Muminović
27. Aktuelna pitanja

PO OVLAŠTENJU PREMIJERA
ministar Davor Čičić

02.09.2021 - 10:00