Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 38. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

38. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 15.10.2020. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 36. redovne sjednice Vlade Kantona Sarajevo i 74. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).

 

Iz nadležnosti Skupštine

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

2. Prijedlog zaključka o utvrđivanju odluke o ispravci Odluke o davanju saglasnosti na Nacrt sporazuma koji se zaključuje između Univerziteta u Sarajevu, Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu i Javne ustanove “Studentski centar” Sarajevo, broj: 01-04-38520/20 od 05.10.2020. godine

Izvjestilac: ministar Anis Krivić

 

Iz nadležnosti Vlade

3. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koji se finansiraju/sufinansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Mersa Kustura

4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija – UNDP i Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo o sufinansiranju projekta "Inicijativa za razvoj infrastrukture – aktivnost 1.14 – građevinski radovi na COVID-19 izolatorijumu - adaptacija i rekonstrukcija bivšeg Armijskog medicinskog centra u Sarajevu"

Izvjestilac: privremeni vršilac funkcije ministra Draško Jeličić

5. Prijedlog programa javnih investicija Kantona Sarajevo za 2021-2023. godinu

Izvjestilac: direktor Hamdija Efendić

6. Izvještaj o korištenju sredstava Tekuće rezerve iz Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 30.09.2020. godine

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

7. Prijedlog odluke o donošenju Plana upravljanja Spomenikom prirode ''Vrelo Bosne" za period 2020-2030. godine

Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

8. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za osnivanje predškolske ustanove Centar za predškolski odgoj i obrazovanje ,,More nade” u okviru Javne ustanove Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor” Sarajevo

Izvjestilac: ministar Anis Krivić

9. Prijedlozi odluka za oslobađanje troškova studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini po zahtjevima studenata

Izvjestilac: ministar Anis Krivić

10. Prijedlog odluke o uslovima i načinu polaganja ispita za eksperte iz oblasti javnih nabavki

Izvjestilac: šef ureda Erdoan Kafedžić

11. Prijedlog odluke o objavljivanju javnog poziva za izbor na Listu eksperata iz oblasti javnih nabavki

Izvjestilac: šef ureda Erdoan Kafedžić

12. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog rješenja o isplati naknade za rad u Komisiji za provođenje Javnog poziva za dodjelu novčanih sredstava humanitarnim organizacijama/neprofitnim organizacijama/ i udruženjima za 2020. godinu

Izvjestilac: ministrica Jasna Agić

13. Prijedlog odluke o izuzeću od primjene člana 12. stav (1) Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo za budžetskog korisnika Kantonalna javna ustanova “Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba” u cilju obuke uposlenika u oblasti zaštite od požara i zaštite na radu

Izvjestilac: ministrica Jasna Agić

14. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo Ministarstva kulture i sporta za 2020. godinu

Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić

15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo da Komisiji za polaganje ispita za protivpožarnu zaštitu i Komisiji za polaganje ispita za vatrogasca vrši plaćanje naknade za njihov rad u redovnim ispitnim rokovima

Izvjestilac: direktor Jasmin Terović

16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti direktoru Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za plaćanje stručnog ispita za jednog namještenika srednje stručne spreme

Izvjestilac: direktor Dino Šehović

17. Program o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2019. godini

Izvjestilac: ministrica Jasna Agić

18. Prijedlog rješenja o imenovanju radne grupe za pripremu cjelovite informacije o stanju u oblasti protupožarne zaštite u stambenom sektoru u Kantonu Sarajevo

Izvjestilac: ministar Ismir Jusko

19. Prijedlog rješenja po žalbi "BH povorke ponosa" na Rješenje Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, broj: 04-23-7767/20 od 29.07.2020. godine

Izvjestilac: ministrica Mersa Kustura

20. Prijedlog zaključka po zahtjevu Džemile Koštro iz Sarajeva za poništenje rješenja po pravu nadzora Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, broj: 05-23-498/16 od 05.04.2016. godine

Izvjestilac: ministrica Mersa Kustura

21. Prijedlog zaključka kojim se stavlja van snage Zaključak Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-29483-1/20 od 06.08.2020. godine kojim se nalaže obustava korištenja započetih kao i planiranih godišnjih odmora do daljanjeg

Izvjestilac: premijer Mario Nenadić

22. Prijedlog zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava za nabavku stalnih sredstava utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo za 2020. godinu na pozicijama Javne ustanove "Fond Memorijala Kantona Sarajevo"

Izvjestilac: ministar Hajrudin Grabovica

23. Informacija o implementaciji Projekta CEB II “Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja” - podprojekt “Kanton Sarajevo-izgradnja šest zgrada u Gladnom polju, Općina Ilidža”, sa Prijedlogom zaključka

Izvjestilac: ministrica Jasna Agić

24. Informacija u vezi s prijedlogom za izmjenu i dopunu Odluke o uplati sredstava za realizaciju usluga Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade i budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva

Izvjestilac: ministar Anis Krivić

25. Aktuelna pitanja

 

                                                                                                                   

P R E M I J E R

Mario Nenadić

15.10.2020 - 11:00