Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 37. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M
37. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 08.10.2020. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D
Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 35. redovne i 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72. i 73. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).   

Iz nadležnosti Skupštine
1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu "K-36", izgrađenom u naselju Šip, Općina Centar, Sarajevo, zaključen između Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavca i Đemala Ljuce kao kupca nekretnine
Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić
3. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine nastale nadziđivanjem postojećeg stambenog objekta u ulici Behdžeta Mutevelića broj 10, Općina Novo Sarajevo, zaključen između Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe kao prodavca i Adila Mahmutovića kao kupca nekretnine
Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić
4. Prijedlog zaključka  kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu "3B", izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, Sarajevo, zaključen između Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe kao prodavca  i Mirsada Suljovića kao kupca nekretnine
Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić
5. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu "3C", izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, Sarajevo, zaključen između Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe kao prodavca i Samira Huremovića kao kupca nekretnine    
Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić
6. Informacije sačinjene u skladu sa Zaključkom Skupštine Kantona Sarajevo broj:01-04-298-2/20 od 14.09.2020. godine
Izvjestilac: ministar Ismir Jusko

Iz nadležnosti Vlade
7. Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o određivanju visine plaća i naknada organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo
Izvjestilac: ministrica  Mersa Kustura
8. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Izmjenama i dopunama Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu i odobrenim preraspodjelama za Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Izvjestilac: ministar Anis Krivić
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za formiranje Komisije za izbor korisnika poticajnih sredstava po Javnom pozivu, broj: 07-05-11-30827/20 od 17.08.2020. godine i Komisije za izbor banaka po Javnom pozivu, broj: 07-05-11-30829/20 od 17.08.2020. godine i izbor korisnika poticajnih sredstava po Javnom pozivu, broj: 07-04-11-30828/20 od 17.08.2020. godine
Izvjestilac: ministar Draško Jeličić
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za plaćanje stručnog ispita za dva namještenika  srednje školske spreme
Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić
11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke Vlade Kantona Sarajevo, radi davanja saglasnosti ministru Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za korištenje sredstava za putne troškove uposlenika  Ministarstva unutrašnjih poslova
Izvjestilac: ministar Ismir Jusko
12. Prijedlog rješenja o imenovanju Vijeća za reformu tržišta rada i razvoj ljudskih potencijala na području Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Jasna Agić
13. Prijedlog zaključka o usvajanju Prijedloga liste aplikanata koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja medicinskog kadra u javne zdravstvene ustanove i javne ustanove iz oblasti socijalne zaštite - COVID 19
Izvjestilac: ministrica Jasna Agić
14. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2020. godinu između Ministarstva finansija i Kantonalne uprave civilne zaštite
Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić
15. Informacija o naplati prihoda i izvršavanju rashoda Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu i procjeni naplate prihoda i izvršavanju rashoda do kraja 2020. godine
Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić
                                                        
P R E M I J E R
Mario Nenadić                                                                                                   
                     

08.10.2020 - 10:00