Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 36. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)
 
S A Z I V A M
 
36. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 01.10.2020. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći
 
D N E V N I   R E D
 
 Iz nadležnosti Skupštine
1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo  
Izvjestilac: ministrica Mersa Kustura
 
Iz nadležnosti Vlade
3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o koncesiji za izgradnju i korištenje hidroelektrane "Podlugovi", instalisane snage 3,82 MW  
Izvjestilac: ministar Draško Jeličić
4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o koncesiji za izgradnju i korištenje hidroelektrane “Ljubinići” instalisane snage 4,26 MW
Izvjestilac: ministar Draško Jeličić
5. Prijedlog odluke o proširenju broja i strukture studenata koji se mogu upisati u prvu studijsku godinu prvog ciklusa studija i integrisanog studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini
Izvjestilac: ministar Anis Krivić
6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za isplatu naknada predsjedniku, članovima i sekretarima komisija koje imenuje ministar zdravstva Kantona Sarajevo 
Izvjestilac: privremeni vršilac funkcije ministra Draško Jeličić
7. Prijedlog odluke o odobrenju plaćanja obaveznog stručnog obrazovanja za certificiranog računovođu Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo 
Izvjestilac: sekretarka Skupštine Aida Zeković
8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o utvrđivanju domene i poddomena internet portala i adresa elekronske pošte u Kantonu Sarajevo
Izvjestilac: direktor Dino Šehović   
9. Izvještaj o provođenju Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije ostali ili ostaju bez posla za period 01.01.2020. godine do 30.06.2020. godine 
Izvjestilac: ministrica Jasna Agić
10. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor predsjednika Turističke zajednice Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Draško Jeličić
11. Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti člana Školskog odbora – predstavnika roditelja i Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti člana Školskog odbora – predstavnika roditelja Javne ustanove Srednja medicinska škola Jezero 
Izvjestilac: ministar Anis Krivić
12. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor i nominovanje kandidata za članove Nadzornog odbora privrednog društva „Bags – Energotehnika” d.d. Vogošća ispred državnog kapitala  
Izvjestilac: ministrica Nihada Glamoč 
13. Prijedlog zaključka o usvajanju Programa aktivnosti na sanaciji i izgradnji Regionalnog centra za upravljanje otpadom Smiljevići za 2020. godinu i strukturom finansiranja  
Izvjestilac: ministrica Nihada Glamoč 
14. Prijedlog zaključka o usvajanju Obavijesti Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo povodom preporuke Institucije ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine broj: 170/20 od 31.08.2020. godine 
Izvjestilac: ministrica Mersa Kustura 
15. Informacija o pripremljenosti toplifikacionog sistema KJKP „TOPLANE – SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo za sezonu grijanja 2020/2021. godinu, Informacija o pripremljenosti KJKP „SARAJEVOGAS” d.o.o. Sarajevo za sezonu grijanja – pogonska spremnost 2020./2021. godinu za područje Kantona Sarajevo i Informacija o pripremljenosti toplifikacionog sistema za sezonu grijanja 2020/2021. godinu Društva za proizvodnju i distribuciju energetskih medija BAGS ENERGOTEHNIKA d.d. Vogošća za područje Općine Vogošća 
Izvjestilac: ministrica Nihada Glamoč 
16. Informacija broj:11/04-30-27632-6/20 od 24.09.2020.godine u vezi sa prigovorom Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine, Kantonalni odbor, na sastav Pregovaračkog tima Vlade Kantona Sarajevo za donošenje Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja 
Izvjestilac: ministar Anis Krivić
17. Informacija o radu Jedinice za implementaciju Projekta izgradnje gradskih saobraćajnica
Izvjestilac: ministar Adi Kalem               
18. Aktuelna pitanja
 
       
 
 P R E M I J E R                                                                                                                                                                                               
Mario Nenadić
01.10.2020 - 10:00