Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 32. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-04-34486/20

Sarajevo, 08.09.2020. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

32. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 10.09.2020. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I  R E D: 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 59. i 60. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16).

Iz nadležnosti Skupštine:

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Ismir Jusko

3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Ismir Jusko

4. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu "3C", izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, Sarajevo, zaključen između: Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, prodavac i Kahriman Paša, kupac nekretnine Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

5. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu "B1-B", izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, Sarajevo, zaključen između: Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, prodavac i Mirvić Sanela, kupac nekretnine Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

6. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine/stana nastale nadziđivanjem stambenog objekta u ul. Mustafe Ice Voljevice br.3, općina Ilidža, Sarajevo, zaključen između: Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, prodavac i Memić Sulejman, kupac nekretnine Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

7. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine/stana nastale nadziđivanjem postojećeg stambenog objekta u ul. Huseina Đoze br.238F, općina Ilidža, Sarajevo, zaključen između: Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, prodavac i Meliha Bašić, kupac nekretnine Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

8. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambeno-poslovnom objektu "O-2", izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, Sarajevo, zaključen između: Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, prodavac i Kaplan Salmir, kupac nekretnine Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

9. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu "3C", izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, Sarajevo, zaključen između: Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, prodavac i Polunić Nada, kupac nekretnine Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

10. Aktuelna pitanja;

P R E M I J E R

Mario Nenadić

10.09.2020 - 10:00