Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 31.sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

31. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 03.09.2020. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 27. redovne sjednice i 55., 56., 57. i 58. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16).    

Iz nadležnosti Skupštine
1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
1.1. Prijedlog Zaključka o prihvatanju inicijative zastupnice Jasmine Biščević Tokić upućene Vladi Kantona Sarajevo,  a koja se odnosi na prevoz učenika drugih razreda srednjih škola za realizaciju projekta - „Da se ne zaboravi Srebrenica“ iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Anis Krivić
2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona obrazovanju odraslih
Izvjestilac:  ministar Anis Krivić
3. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o usvajanju "Bilansa energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2020. godinu"  
Izvjestilac: ministar Draško Jeličić
4. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt  ugovora o kupoprodaji nekretnina-etažno vlasništvo u stambeno-poslovnom objektu niz B, Lamela B-3, izgrađenom u naselju Dobrinja V, Općina Novi Grad Sarajevo, zaključen između: Kantonalni stambeni fond Sarajevo, prodavca i Čaušević Nedim i Čaušević Nejra, kupci nekretnine
Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić
5. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje  Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu "B1-B", izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, Sarajevo, zaključen između: Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, prodavac i Drinjaković Larise i Drinjaković Gorice, kupci nekretnine
Izvjestilac:   ministar Faruk Kapidžić
6. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambeno-poslovnom objektu "O-2", izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, Sarajevo, zaključen između: Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, prodavac i Plakalo Kemal, kupac nekretnine
Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić
7. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnina u stambenom objektu “K-36” izgrađenom na lokaciji Šip, Općina Centar Sarajevo, zaključenom između Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, prodavac i Buzar Benjamina kupca nekretnine
Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić
8. Izvještaj o poslovanju KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu
Izvjestilac:  ministrica Nihada  Glamoč
9. Izvještaj o poslovanju JP „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu
Izvjestilac: ministrica Mersa Kustura
10. Izvještaj o provođenju Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo u organima uprave i službama Kantona Sarajevo za 2019. godinu
Izvjestilac: ministrica Mersa Kustura
11. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći za 2019. godinu
Izvjestilac:  direktor Velija Nuhanović
Iz nadležnosti Vlade
12. Prijedlog uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo
Izvjestilac: ministar Hajrudin Grabovica
13. Prijedlog uredbe o načinu i uvjetima subvencioniranja kamata kredita i dodjele sredstava za rješavanje stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine
Izvjestilac: ministar Hajrudin Grabovica   
14. Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o dodjeli sredstava za održivi povratak
Izvjestilac: ministar Hajrudin Grabovica
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za razrješenje v.d. direktora Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila žrtava rata "IKRE"  
Izvjestilac: ministar Hajrudin Grabovica
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava žrtava rata "IKRE"  
Izvjestilac: ministar Hajrudin Grabovica
17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi "Fond Memorijala Kantona Sarajevo" za zaključivanje ugovora o djelu sa 1 (jednim) licem
Izvjestilac:   ministar Hajrudin Grabovica                                                             
18. Prijedlog odluke o proširenju broja i strukture studenata koji se mogu upisati u prvu studijsku godinu prvog ciklusa studija i integrisanog studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2020./2021. godini
Izvjestilac: ministar Anis Krivić
19. Prijedlog odluke za davanje saglasnosti Upravnom odboru Javne ustanove „Djeca Sarajeva“ Sarajevo za umanjenje cijene boravka djece u vrtiću ,,Mašnica” za mjesec juli 2020. godine
Izvjestilac: ministar Anis Krivić
20. Prijedlog odluke za davanje saglasnosti Javnoj ustanovi „Djeca Sarajeva“ Sarajevo za zapošljavanje osam (8) radnika u novootvorenom vrtiću „Razigrani dani“
Izvjestilac: ministar Anis Krivić
21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti ministru Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za zaključivanje ugovora o djelu sa 5 (pet) lica
Izvjestilac: ministar Anis Krivić
22. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godine, na razdjel 14 – Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, glava 02, potrošačka jeinica 0001 – Direkcija za puteve Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić
23. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti v.d. Upravnom odboru Javne ustanove "Muzej    Sarajeva" za razrješenje v.d. direktora  
Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić
24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti v.d. Upravnom odboru Javne ustanove "Muzej Sarajeva" za imenovanje direktora 

Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić
25. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti v.d. Upravnom odboru Javne ustanove   “Sarajevska filharmonija“ za razrješenje vršioca  dužnosti  direktora
Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić                                                                                                                                    
26. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti  v.d. Upravnom odboru Javne ustanove “Sarajevska filharmonija” za imenovanje direktora ustanove
Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić
27. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti ministru Ministarstva privrede Kantona Sarajevo za zaključivanje ugovora o djelu sa 3 (tri) lica
Izvjestilac: ministar Draško Jeličić  
28. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos 21 radnika u J.U. Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo na određeno vrijeme do 1 (jedne) godine
Izvjestilac: privremeni vršilac dužnosti funkcije ministra Draško Jeličić
29. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti KJKP “RAD" d.o.o. Sarajevo za raspisivanje javnog konkursa/oglasa za prijem u radni odnos tri (3) radnika na neodređeno vrijeme
Izvjestilac: ministrica Nihada Glamoč
30. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti KJKP “Toplane Sarajevo” d.o.o. Sarajevo za raspisivanje javnog konkursa/oglasa za prijem u radni odnos pet (5) radnika na neodređeno vrijeme  
Izvjestilac: ministrica Nihada Glamoč
31. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo za popunu upražnjenih radnih mjesta 3 (tri) izvršioca na neodređeno vrijeme
Izvjestilac: ministrica Jasna Agić
32. Prijedlog odluke o uslovima i načinu korištenja finansijskih sredstava iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila i sredstava od naplaćene funkcionalne premije osiguranja koja se odnosi na osiguranje motornih vozila
Izvjestilac: direktor Jasmin Terović
33. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo za popunu 11 (jedanaest) upražnjenih radnih mjesta na neodređeno vrijeme
Izvjestilac: direktor Jasmin Terović    
34. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo, da članovima Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo vrši redovno plaćanje mjesečne naknade za njihov rad u navedenom Štabu
Izvjestilac: direktor Jasmin Terović    
35. Prijedlog rješenja o imenovanju ekspertne radne grupe po Zaključku Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-04-15586-1/20 od 16.06.2020. godine
Izvjestilac: ministar Ismir Jusko
36. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za rješavanje po prigovorima na Listu poslovnih subjekata koji ispunjavaju uslove i Listu poslovnih subjekata koji ne ispunjavaju uslove po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec april i maj 2020. godine
Izvjestilac: ministar Draško Jeličić
37. Program sanacije krovova u 2020. godinu
Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić
38. Informacija Ministarstva finansija o završetku projekta “Dubinske analize rashoda Budžeta Kantona Sarajevo (engl. Spending review)” i “Izvještaj o dubinskoj analizi rashoda Budžeta Kantona Sarajevo”
Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić
39. Izvještaj Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA d.o.o. Sarajevo o aktivnostima Kreditno garantnog fonda (KGF-a) za prvu kreditnu liniju, na dan 30.06.2020. godine  
Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić
40. Izvještaj Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA d.o.o. Sarajevo o aktivnostima Kreditno garantnog fonda (KGF-a) za drugu kreditnu liniju, na dan 30.06.2020. godine  
Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić
41. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2020. godinu između Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo  
Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić                                                                                                                    
42. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2020.  godinu između Ministarstva kulture i sporta i Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo  
Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić  
43. Prijedlog zaključka  o usvajanju kapitalnih projekata iz nadležnosti Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo koji se finansiraju iz kreditnog zaduženja
Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić
44. Prijedlog zaključka o prihvatanju izjašnjenja Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo na akt Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine broj: Ž-SA-08-637/20 od 07.08.2020. godine  
Izvjestilac: ministrica Agić Jasna
45. Prijedlog zaključka o pokretanju inicijative za izmjene regulacionih planova na području Općine Centar
Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić
46. Prijedlog Akcionog plana za realizaciju zaključaka Skupštine Kantona Sarajevo sa 28. sjednice od 25.08.2020. godine
Izvjestilac: privremeni vršilac dužnosti funkcije ministra Draško Jeličić i predsjednica Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo Aida Pilav
47. Inicijativa za izmjene i dopune kolektivnih ugovora zbog posljedica koronavirusa u Kantonu Sarajevo
Izvjestilac: premijer Mario Nenadić i resorni ministri
48. Aktuelna pitanja.                                                                       

  P R E M I J E R
                                                                                                    
    Mario Nenadić

 

03.09.2020 - 10:00