Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 29. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

 

29. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u srijedu 29.07.2020. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

 

Iz nadležnosti Skupštine 

 

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu B1-B, izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnine Dženanom i Sadikom Dautović iz Sarajeva

Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

3. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za potpisivanju Ugovora o zamjeni nekretnina između Kantona Sarajevo i Omerbašić Nurije u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH 

Izvjestilac: direktor Mirza Hulusić

4. Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo za 2020. godinu  

Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić

5. Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Sarajevska filharmonija za 2020. godinu 

Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić

6. Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Pozorište mladih Sarajevo za 2020. godinu 

Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić

7. Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Kamerni teatar ‘55 Sarajevo za 2020. godinu 

Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić

8. Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove  MESS - Međunarodni teatarski festival - Scena MESS za 2020. godinu 

Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić

9. Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Muzej Sarajevo za 2020. godinu 

Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić

10. Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno- historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo za 2020. godinu 

Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić

11. Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevo  za 2020. godinu 

Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić

12. Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Biblioteka Sarajevo za 2020. godinu 

Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić

13. Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Muzej “Alija Izetbegović” za 2020. godinu 

Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić

14. Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove  Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo za 2020. godinu 

Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić

15. Informacija o finansijskom poslovanju javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja za 2019. godinu (zbirno) 

Izvjestilac: ministar Anis Krivić

 

Iz nadležnosti Vlade 

16. Prijedlog Odluke o potrebi usklađivanja zakonodavstva Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo u oblasti državne službe 

Izvjestilac: ministrica Mersa Kustura

17. Prijedlog Odluke kojom se usvaja Projekat „Adaptacija i rekonstrukcija bivšeg Armijskog medicinskog centra u Sarajevu”

Izvjestilac: sekretarka Ministarstva zdravstva Isić Amra

18. Prijedlog Odluke o uvrštavanju Projekta “Energetska efikasnost u BiH” za Federaciju BiH u Program javnih investicija Kantona Sarajevo 2020.-2022 

Izvjestilac: sekretarka Ministarstva zdravstva Isić Amra

19. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu u Ministarstvu zdravstva 

Izvjestilac: sekretarka Ministarstva zdravstva Isić Amra

20. Prijedlog Odluke o opozivu punomoći i davanju saglasnosti za ovlaštenje novih punomoćnika u Skupštinu KJP „ZOI `84“ OCS d.o.o. Sarajevo 

Izvjestilac: ministar Draško Jeličić

21. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti ministru Ministarstva privrede Kantona Sarajevo da sa predsjedavajućim povjerenstva u Turističkoj zajdenici Kantona Sarajevo zaključi Ugovor o pravima i obavezama predsjedavajućeg povjerenstva u Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo 

Izvjestilac: ministar Draško Jeličić

22. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu za popunjavanje radnog mjesta za koja nisu potrebna dodatna finansijska sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo, i to: 

- Stručni saradnik u Uredu za osiguranje kvaliteta, jedan izvršilac, na neodređeno vrijeme

Izvjestilac: ministar Anis Krivić

23. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu za popunjavanje radnih mjesta za koja nisu potrebna dodatna finansijska sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo, i to: Docent (Informatika i obrazovne tehnologije), jedan izvršilac, na izborni period u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Asistent za predmete Metodika likovnog odgoja I-IV i Metodika nastave likovne kulture I-IV, Likovna kultura i Likovna radionica, jedan izvršilac, na izborni period u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju

Izvjestilac: ministar Anis Krivić

24. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu za popunjavanje radnog mjesta za koja nisu potrebna dodatna finansijska sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo, i to: Dnevni/noćni čuvar - jedan izvršilac, na neodređeno vrijeme 

Izvjestilac: ministar Anis Krivić

25. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu za popunjavanje radnih mjesta za koja nisu potrebna dodatna finansijska sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo, i to: Šef Službe za naučnoistraživački rad, međunarodnu akademsku saradnju i izdavaštvo, jedan izvršilac, na neodređeno vrijeme, spremačica u Službi za poslove održavanja zgrade, tehničke poslove, čišćenje i obezbjeđenje zgrade, jedan izvršilac, na neodređeno vrijeme, Asistent (Komparativna književnost), jedan izvršilac, na izborni period u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Lektor (Germanistika), jedan izvršilac, na izborni period u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju

Izvjestilac: ministar Anis Krivić

26. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Stomatološkom fakultetu sa klinikama Univerziteta u Sarajevu za popunjavanje radnog mjesta za koje nisu potrebna dodatna finansijska sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo, i to: Zubni tehničar-laborant na Katedri za stomatološku protetiku sa dentalnom implantologijom, jedan izvršilac, na neodređeno vrijeme 

Izvjestilac: ministar Anis Krivić

27. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu za popunjavanje radnih mjesta, u okviru odobrenog transfera iz Budžeta Kantona Sarajevo, i to: 1 Nastavnik – sva zvanja (Islamska civilizacija) – jedan izvršilac, na izborni period u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju; 1 Asistent (Fikh) - jedan izvršilac, na izborni period u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju

Izvjestilac: ministar Anis Krivić

28. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Univerzitetu u Sarajevu za popunjavanje radnih mjesta za koja nisu potrebna dodatna finansijska sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo, i to: 

- Stručni saradnik IKT-programer na UTIC-u (tri izvršioca), na neodređeno vrijeme

Izvjestilac: ministar Anis Krivić

29. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu za popunjavanje radnog mjesta za koje nisu potrebna dodatna finansijska sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo, i to: Sekretar (jedan izvršilac), na neodređeno vrijeme Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu za popunjavanje radnog mjesta za koje nisu potrebna dodatna finansijska sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo, i to: Sekretar (jedan izvršilac), na neodređeno vrijeme

Izvjestilac: ministar Anis Krivić

30. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu za popunjavanje radnih mjesta za koja nisu potrebna dodatna finansijska sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo, i to: Stručni saradnik – bibliotekar (jedan izvršilac), na neodređeno vrijeme, Stručni saradnik za računovodstvo i finansije (jedan izvršilac), na neodređeno vrijeme, Referent – domar (jedan izvršilac), na neodređeno vrijeme, Pomoćni radnik – higijeničar (tri izvršioca), na neodređeno vrijeme, Pomoćni radnik (jedan izvršilac), na neodređeno vrijeme, Stručni saradnik za sport i rekreaciju (jedan izvršilac), na neodređeno vrijeme, Viši referent za administrativno-tehničke poslove (1 izvršilac) na neodređeno vrijeme

Izvjestilac: ministar Anis Krivić

31. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu za popunjavanje radnog mjesta za koje nisu potrebna dodatna finansijska sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo, i to: Bibliotekar (jedan izvršilac), na neodređeno vrijeme

Izvjestilac: ministar Anis Krivić

32. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu za popunjavanje radnih mjesta za koja nisu potrebna dodatna finansijska sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo, i to: Asistent  - Arhitektonsko projektovanje (dva izvršioca), na izborni period u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Samostalni referent za protokol i arhivu (jedan izvršilac), na neodređeno vrijeme, Pomoćni radnik na održavanju higijene (tri izvršioca), na neodređeno vrijeme

Izvjestilac: ministar Anis Krivić

33. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu za popunjavanje radnog mjesta za koje nisu potrebna dodatna finansijska sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo, i to: - Stručni saradnik za obavljanje stolarskih i bravarskih radova (jedan izvršilac), na neodređeno vrijeme

Izvjestilac: ministar Anis Krivić

34. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu za popunjavanje radnog mjesta za koje nisu potrebna dodatna finansijska sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo, i to: Asistent za oblast „Konstrukcije“, na izborni period u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, jedan izvršilac 

Izvjestilac: ministar Anis Krivić

35. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti JU Muzej “Alija Izetbegović za zaključivanje ugovora o djelu 

Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić         

36. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za rješavanje po prigovorima na Listu poslovnih subjekata koji ispunjavaju uslove i Listu poslovnih subjekata koji ne ispunjavaju uslove po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec april i maj 2020. godine   

Izvjestilac: ministar Draško Jeličić

37. Prijedlog Rješenja o  razrješenju dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove ”Sarajevski ratni teatar - SARTR”  

Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić

38. Prijedlog Rješenja  o  imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove ”Sarajevski ratni teatar - SARTR” 

Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić

39. Prijedlog Zaključka o izmjeni i dopuni Finansijskog plana Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo za 2020. godinu 

Izvjestilac: po ovlaštenju direktorice  Emir Jasenković

40. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na tekst Ugovora o koncesiji za izgradnju i korištenje hidroelektrane "Ljubnići", instalisane snage 4,26 MW 

Izvjestilac: ministar Draško Jeličić

41. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na tekst Ugovora o koncesiji za izgradnju i korištenje hidroelektrane "Podlugovi", instalisane snage 3,82 MW 

Izvjestilac: ministar Draško Jeličić

42. Prijedlog Zaključka kojim se Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo daje saglasnost za izdavanje saglasnosti KJKP „Gradski saobraćaj d.o.o. Sarajevo za montažu postrojenja za napajanje električnom energijom testnog električnog autobusa 

Izvjestilac: direktor Mirza Hulusić

43. Prijedlog odgovora na tužbu Suljović Arslana iz Sarajeva radi poništenja rješenja Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-23-189/20 od 20.02.2020. godine, dostavljen putem akta Komisije za obradu predmeta u drugostepenom upravnom rješavanju broj: 02-23-189/20 

Izvjestilac: ministrica Kustura Mersa

44. Prijedlog Zaključka  o davanju saglasnosti na Sporazum o poslovno – tehničkoj saradnji između Ministarstva privrede i Privredne komore Kantona Sarajevo u cilju saradnje, sufinansiranja i zajedničkog provođenja aktivnosti po Javnom pozivu za dodjelu budžetskih sredstava radi isplate dijela minimalne plaće za mjesec april i maj 2020. godine

Izvjestilac: ministar Draško Jeličić

45. Prijedlog Zaključka o usvajanju projekta kapitalne investicije sa strukturom finansiranja  

Izvjestilac: ministar  Hajrudin Grabovica

46. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Izjašnjenja Ministarstva finansija Kantona Sarajevo na aplikaciju pred Evropskim sudom za ljudska prava u predmetu Efendić i drugih protiv Bosne i Hercegovine, ap.br. 37130/19. 

Izvjestilac: ministar  Jasmin Halebić

47. Izvještaj  o korištenju sredstava Tekuće rezerve iz Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 30.06.2020. godine 

Izvjestilac: ministar  Jasmin Halebić

48. Informacija o analizi započetih i provedenih postupaka javnih nabavki u KJKP  “Gradski saobraćaj” d.o.o. Sarajevo broj: 20-04-27132/20 od 23.07.2020. godine Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo 

Izvjestilac: direktor Erduan Kafedžić

49. Informacija o izdatim saglasnostima Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture za popunu radnih mjesta u kantonalnim javnim komunalnim preduzećima 

Izvjestilac: ministrica Glamoč Nihada 

50. Aktuelna pitanja

 

P R E M I J E R

Mario Nenadić

 
29.07.2020 - 10:00