Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 28. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

28. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 23.07.2020. godine u sali Općinskog vijeća Općine Hadžići, ulica Hadželi broj 114 sa početkom u 09:30 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 37., 38. i 39. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).

Iz nadležnosti Skupštine
1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo
Izvjestilac: ministar Anis Krivić
3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju, po hitnom postupku
Izvjestilac: ministar Anis Krivić
4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i  obrazovanju         
Izvjestilac: ministar Anis Krivić
5. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem, na koje je predhodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2019. godinu
Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić
6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2020. godinu  Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo
Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić
7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2020. godinu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe        
Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić
8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2020. godinu
Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo  za 2020. godinu
Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu B1-B, izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnine Dženanom i Sadikom Dautović iz Sarajeva
Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić
11. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec juni 2020. godine
Izvjestilac: ministar Ismir Jusko
12. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesece januar - juni 2020. godine
Izvjestilac: ministar Ismir Jusko

Iz nadležnosti Vlade
13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Kabinetu predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo  da zaključi ugovor o djelu na period od 10.08.-31.12.2020.godine
Izvjestilac: šef Kabineta Aida Arap
14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u Kabinetu premijera Kantona Sarajevo  
Izvjestilac:   šefica Kabineta Lejla Mujkić
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo, da članovima Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo izvrši plaćanje mjesečne naknade za njihov rad u navedenom štabu za mjesec maj 2020. godine
Izvjestilac: direktor Jasmin Terović
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo, da članovima Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo izvrši plaćanje mjesečne naknade za njihov rad u navedenom štabu za mjesec juni 2020. godine
Izvjestilac: direktor Jasmin Terović
17. Prijedlog odluke za davanje saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo  
Izvjestilac: načelnik Fikret Jašarević
18. Prijedlog odluke o odricanju prava preče kupnje zaštićenog dobra baštine
Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić
19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti v.d. Upravnom odboru Javne ustanove "Muzej Sarajeva“ za razrješenje vršioca dužnosti direktora Javne ustanove "Muzej Sarajeva“
Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić
20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti v.d. Upravnom odboru Javne ustanove "Muzej Sarajeva“ za imenovanje vršioca dužnosti direktora Javne ustanove "Muzej Sarajeva“
Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić
21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti v.d. Upravnom odboru Javne ustanove "Biblioteka Sarajeva“ za razrješenje dužnosti direktora Javne ustanove "Biblioteka Sarajeva“
Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić
22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti v.d. Upravnom odboru Javne ustanove "Biblioteka Sarajeva" za imenovanje vršioca dužnosti direktora Javne ustanove "Biblioteka Sarajeva"
Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić
23. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti v.d. Upravnom odboru Javne ustanove "Muzej Sarajeva“ za razrješenje vršioca dužnosti direktora Javne ustanove "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo"
Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić
24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti v.d. Upravnom odboru Javne ustanove "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo" za imenovanje vršioca dužnosti direktora Javne ustanove "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo"
Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić
25. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za besplatno korištenje uličnog parkinga u ul. Obala Kulina Bana za potrebe 26. Sarajevo Film Festivala  
Izvjestilac: ministar Adi Kalem
26. Prijedlog odluke o prenamjeni dijela namjenskih sredstava za parkirališta
Izvjestilac: ministar Adi Kalem
27. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za angažovanje pet lica po ugovoru o djelu u KJKP „GRAS” d.o.o. Sarajevo
Izvjestilac: ministar Adi Kalem
28. Prijedlog odluke o  davanju saglasnosti za imenovanje direktora/direktorice JU Osnovna škola „Hadžići“ Hadžići
Izvjestilac: ministar Anis Krivić
29. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti JU Srednjoškolski centar „Nedžad Ibrišimović“ Ilijaš za izuzeće primjene člana 12. stav (1) Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo, u vezi sa isplatom naknade za ugovore o djelu     
Izvjestilac: ministar Anis Krivić
30. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti JU Srednjoj muzičkoj školi za izuzeće člana 12. stav (1) Zakona o ublažavanju negativnih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo u vezi sa isplatom naknade za ugovor o djelu
Izvjestilac: ministar Anis Krivić
31.Prijedlog odluke o imenovanju Komisije za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora JU „Studentski centar“ Sarajevo
Izvjestilac: ministar Anis Krivić
32. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Pregovaračkog tima Vlade Kantona Sarajevo u pregovorima za donošenje kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja, osnovnog odgoja i obrazovanja   
Izvjestilac: ministar Anis Krivić
33. Prijedlog rješenja o ispravci Rješenja Vlade Kantona Sarajevo o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Kantonalne javne ustanove “Odgojni centar Kantona Sarajevo”
Izvjestilac: ministrica Jasna Agić
34. Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Javne ustanove “MESS- Međunarodni teatarski festival – Scena MESS”
Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić
35. Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Javne ustanove “MESS- Međunarodni teatarski festival – Scena MESS”
Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić
36. Prijedlog  programa sanacije liftova u 2020. godini    
Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić
37. Prijedlog programa razvoja male privrede za period 2020-2023. godina
Izvjestilac: ministar  Draško Jeličić
38. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za sklapanje ugovora o koncesiji za korištenje podzemne pitke vode iz bunara TB-1 i TB-2
Izvjestilac: ministar  Draško Jeličić
39. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Sporazum o grantu za tehničku saradnju između Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Kantona Sarajevo – Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, u svrhu pripreme dokumentacije za realizaciju Projekta „Energijska efikasnost u javnim objektima Kantona Sarajevo”
Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić
40. Prijedlog zaključka o prihvatanju  Poziva za održavanje 2. redovne sjednice Skupštine JP „Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o. Sarajevo, dostavljenog resornom ministarstvu 16.07.2020. godine sa materijalima po tačkama dnevnog reda
Izvjestilac: ministrica Mersa Kustura
41. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja ministru za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za odlučivanje o pojedinačnm zahtjevima studenata za oslobađanje troškova studija na Univerzitetu u Sarajevu na prvom ciklusu studija, integrisanom studiju i drugom ciklusu studija u studijskoj 2020./2021. godini
Izvjestilac: ministar Anis Krivić
42. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka broj: 02-04-12179-21/20 od 14.05.2020. godine, donesenom na 15. sjednici Vlade Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica  Nihada Glamoč
43. Informacija o zahtjevu Organizacionog odbora „BH povorka ponosa”, za obustavu saobraćaja radi organizovanja povorke ponosa 23.08.2020. godine
Izvjestilac: ministar Adi Kalem
44. Aktuelna pitanja

PREMIJER
Mario Nenadić

23.07.2020 - 09:30