Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 23. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M
22. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u utorak 23.06.2020. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 12:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D
Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 33. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16).    

Iz nadležnosti Vlade
1.Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo o razrješenju direktora Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Jasna Agić
3.Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Kantonalne javne ustanove "Dom za djecu bez roditeljskog staranja" i Prijedlog rješenja o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Kantonalne javne ustanove "Dom za djecu bez roditeljskog staranja "                                                                          Izvjestilac: ministrica Jasna Agić
4.Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednice i članova Upravnog odbora Kantonalne javne ustanove "Dom za djecu bez roditeljskog staranja" i Prijedlog rješenja o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora "Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja"                                                                           Izvjestilac: ministrica Jasna Agić
5.Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom" i drugih osoba i Prijedlog rješenja o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba"                                                                    
 Izvjestilac: ministrica Jasna Agić
6. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednice i članova Upravnog odbora Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" i Prijedlog rješenja o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora "Kantonalne javne ustanove Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba"                                                                                                            
Izvjestilac: ministrica Jasna Agić
7. Aktuelna pitanja.

 

P R E M I J E R

Mario Nenadić

23.06.2020 - 12:00