Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 23. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

 

23. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 25.06.2020. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I R E D

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 19. i 20. redovne sjednice i 33. i 34. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16).

 

Iz nadležnosti Skupštine

 1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

 2. Izvještaj o radu sa finansijskim poslovanjem Univerziteta u Sarajevu za period 01.01.-31.12.2019. godine

  Izvjestilac: ministar Anis Krivić

 3. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2019. godinu

  Izvjestilac: direktor Mirza Hulusić

 4. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo

  Izvjestilac: ministrica Kustura Mersa

 5. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu "3C", izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, Sarajevo, zaključen između:

  - Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, prodavac i

  - Huremović Samir, kupac nekretnine

  Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

 6. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu "K-36", izgrađenom u naselju Šip, Općina Centar, Sarajevo, zaključen između:

  - Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, prodavac i

  - Ljuca Đemalom, kupac nekretnine

  Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

 7. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu "3B", izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, Sarajevo, zaključen između:

  - Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, prodavac i

  - Mirsad Suljović, kupac nekretnine

  Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

   

  Iz nadležnosti Vlade

 8. Prijedlog Odluke o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja mladih

  Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

 9. Prijedlog Odluke o prihvatanju Projekta KJKP „Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo pod nazivom „Zamjene mjerača protoka gasa”

  Izvjestilac: ministrica Glamoč Nihada

 10. Prijedlog odluke o prihvatanju Projekata KJKP “Park” d.o.o. Sarajevo, pod nazivom "Nabavka i obnova opreme KJKP „Park”

  Izvjestilac: ministrica Glamoč Nihada

 11. Prijedlog Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu, na razdjel 21, glava 04, potrošačka jedinica 0012 – Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta Sarajevo

  Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

 12. Prijedlog Odluke o unosu uplaćenih vlastitih prihoda budžetskih korisnika u Budžet Kantona Sarajevo za 2020. godinu za budžetskog korisnika JU OŠ „9. maj“ Pazarić

  Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

 13. Prijedlog Odluke o unosu uplaćenih vlastitih prihoda budžetskih korisnika u Budžet Kantona Sarajevo za 2020. godinu za budžetskog korisnika i to: JU „Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola“

  Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

 14. Prijedlog Odluke o unosu uplaćenih vlastitih prihoda budžetskih korisnika u Budžet Kantona Sarajevo za 2020. godinu za budžetskog korisnika i to: JU Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu – Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Sarajevu – Mašinski fakultet, JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ i KJU „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba“

  Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

 15. Prijedlog Odluke o unosu uplaćenih vlastitih prihoda budžetskih korisnika u Budžet Kantona Sarajevo za 2020. godinu za budžetskog korisnika i to: JU Osman Nakaš, JU OŠ Behaudin Selamović, JU OŠ Džemaludin Čaušević, JU OŠ Meša Selimović , JU OŠ Fatima Gunić, JU OŠ Aleksa Šantić, JU OŠ Skender Kulenović, JU OŠ Ćamil Sijarić, JU OŠ Umihana Čuvidina, JU OŠ Avdo Smailović, JU OŠ Mustafa Busuladžić, JU OŠ Sokolje i JU OŠ Aneks

  Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

 16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti policijskom komesaru Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za isplate naknada Komisijama Uprave policije MUP – a Kantona Sarajevo

  Izvjestilac: ministar Ismir Jusko

 17. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti ministru Ministarstva unutrašnjih poslova za isplatu naknade Stručnom timu za organizovanje ili održavanje predavanja vozačima motornih vozila o posljedicama koje proizilaze iz nepoštovanja ili nepoznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na cestama

  Izvjestilac: ministar Ismir Jusko

 18. Prijedlog Odluke o usvajanju Projekta "Nabavka laboratorijske dijagnostičke opreme za mikrobiološki i hemijski laboratorij JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo"

  Izvjestilac: ministar Rusmir Mesihović

 19. Prijedlog Odluke o usvajanju Projekta "Sanacija unutrašnjosti objekta JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo"

  Izvjestilac: ministar Rusmir Mesihović

 20. Prijedlog Odluke o usvajanju Projekta izgradnje i opremanja zgrade Odjeljenja za forenzičku psihijatriju pri JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo

  Izvjestilac: ministar Rusmir Mesihović

 21. Prijedlog Odluke o usvajanju Projekata nabavke opreme i izgradnje, rekonstrukcije i sanacije JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

  Izvjestilac: ministar Rusmir Mesihović

 22. Prijedlog Odluke o davanje saglasnosti Javnoj ustanovi Muzej "Alija Izetbegović" za zaključivanje ugovora o privremenim i povremenim poslovima, sa 2 (dva) lica

  Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić

 23. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti JU MES - međunarodni tetarski festival – Scena MESS za zaključivanje ugovora o djelu sa 4 (četiri) lica

  Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić

 24. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti JU Biblioteka Sarajeva za zaključivanje ugovora o djelu sa 3 (tri) lica

  Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić

 25. Prijedlog Odluke o davanju saglasnost Javnoj ustanovi Muzej Sarajeva za zaključivanje ugovora o djelu sa 4 (četiri) lica

  Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić

 26. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi Sarajevska filharmonija za zaključivanje ugovora o djelu za period april, maj i juni sa 1 (jednim) licem

  Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić

 27. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi Sarajevska filharmonija za zaključivanje ugovora sa jednim licem za mjesec juni sa 1 (jednim) licem

  Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić

 28. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti direktoru Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za zaključivanje ugovora o djelu

  Izvjestilac: direktor Dino Šehović

 29. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Vijeća za sigurnost saobraćaja na cestama u Kantonu Sarajevo koji se imenuju po osnovu mandata

  Izvjestilac: ministar Adi Kalem

 30. Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo

  Izvjestilac: premijer Mario Nenadić

 31. Program utroška namjenskih sredstava Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2020. godinu

  Izvjestilac: direktor Mirza Hulisić

 32. Program interventne podrške socijalno najugroženijim licima i porodicama u Kantonu Sarajevo za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa

  Izvjestilac: ministrica Agić Jasna

 33. Program utroška sredstava tekućih transfera i kapitalnih transfera utvrđenih budžetom Kantona Sarajevo za 2020. godinu na razdjelu 1301 Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo

  Izvjestilac: ministar Hajrudin Grabovica

 34. Prijedlog Zaključka o usvajanju Akcionog plana za provedbu Uredbe o kontroli javnih nabavki u svim insistucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo

  Izvjestilac: ministrica Kustura Mersa

 35. Prijedlog Zaključka o privremenom finansiranju plata projektnom osoblju po projektu EU IPA 2017 za Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo

  Izvjestilac: ministrica Kustura Mersa

 36. Prijedlog Zaključka o prihvatanju poziva za održavanje 1. redovne sjednice Skupštine KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo, sa obavezujućim uputama punomoćnicima Vlade Kantona Sarajevo za učestvovanje u radu i odlučivanju

  Izvjestilac: ministrica Glamoč Nihada

 37. Prijedlog Zaključka o prihvatanju poziva za održavanje 4. redovne sjednice Skupštine KJKP “Toplane-Sarajevo” d.o.o. Sarajevo, sa obavezujućim uputama punomoćnicima Vlade Kantona Sarajevo za učestvovanje u radu i odlučivanju

  Izvjestilac: ministrica Glamoč Nihada

 38. Prijedlog Zaključka o prihvatanju poziva za održavanje 1. redovne sjednice Skupštine KJKP “Park” d.o.o. Sarajevo, sa obavezujućim uputama punomoćnicima Vlade Kantona Sarajevo za učestvovanje u radu i odlučivanju

  Izvjestilac: ministrica Glamoč Nihada

 39. Izvještaj ministarstava Kantona Sarajevo o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku za 2019. godinu

  Izvjestilac: ministrica Kustura Mersa

 40. Informacija o izdatim saglasnostima Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo za popunu radnih mjesta u kantonalnim javnim komunalnim preduzećima

  Izvjestilac: ministrica Glamoč Nihada

 41. Aktuelna pitanja

 

P R E M I J E R

Mario Nenadić

 

 

25.06.2020 - 10:34