Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 16. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21)

S A Z I V A M

16. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 01.04.2021. godine u velikoj sali Općine Centar ul. Mis Irbina broj 1 sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40. i 41. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21).

Iz nadležnosti Skupštine

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

2. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata ''IKRE'' za 2021. godinu

Iz nadležnosti Vlade

3.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o koncesiji za korištenje podzemne pitke vode iz bunara TB-1 i TB-2

Izvjestilac: ministar Adnan Delić

4. Prijedlog Odluke o donošenju Programa podrške licima u stanju socijalne potrebe u Kantonu Sarajevo za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa u 2021. godini

Izvjestilac: ministrica Prvulović Ivana

5. Prijedlog Odluke o usvajanju kapitalnog projekta“Adaptivno upravljanje saobraćajem“

Izvjestilac: ministar Adnan Šteta

6. Prijedlog Odluke o usvajanju projekta kapitalne investicije “Izgradnja tramvajske pruge Ilidža – Hrasnica

Izvjestilac: ministar Adnan Šteta

7. Prijedlog Odluke o opozivu punomoći za vršenje ovlaštenja Skupštine preduzeća u KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo

Izvjestilac: ministar Adnan Šteta

8. Prijedlog Odluke o davanju punomoći za vršenje ovlaštenja Skupštine preduzeća u KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo

Izvjestilac: ministar Adnan Šteta

9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo na Pravila Javne ustanove „Collegium artisticum“, Sarajevo

Izvjestilac: ministar Samir Avdić

10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo da izvrši obračun i isplatu naknade članovima Ekspertnog tima za izradu Protokola o postupanju u slučaju seksualnog uznemiravanja i nasilja u organima uprave, javnim preduzećima, javnim ustanovama i pravnim licima čiji je osnivač Kanton Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Brčić Lejla

11. Prijedlog Odluke o pokretanju likvidacionog postupka nad Preduzećem u društvenoj svojini za promet, proizvodnju i prikazivanje filmova "KINEMA" Sarajevo

Izvjestilac: direktor Sead Hodžić

12. Prijedlog Rješenja o formiranju Jedinice za implementaciju „Oracle modula Stalnih sredstava za sve budžetske korisnike Kantona Sarajevo“ i „Oracle modula Potraživanja po svim funkcionalnostima- vođenje depozitnog računa“

Izvjestilac: ministar Davor Čičić

13. Prijedlog Rješenja po žalbi Sprečo Mirsada iz Sarajeva, izjavljena protiv Rješenja Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo broj: 04-27-7377/14 od 05.10.2020. godine

Izvjestilac: ministrica Brčić Lejla

14. Program mjera za poticaj zapošljavanja braniteljske populacije u Kantonu Sarajevo za 2021.godinu

Izvjestilac: ministar Osmanović Omer

15. Izvještaj o prikupljanju, raspodjeli i korištenju sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za 2020. godinu

Izvjestilac: direktor Jasmin Terović

16. Inicijativa Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, broj: 07-05-16-13623/21 od 29.03.2021. godine, prema Vladi Federacije BiH u cilju donošenja Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena koje se odnose na proizvode u nadležnosti kantona, grada i općine propisane članom 9. Zakona o kontroli cijena, kao i na ostale životne namirnice i osnovne higijenske potrepštine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/95 i 70/08)

Izvjestilac: ministar Adnan Delić

17. Informacija o realizaciji zajedničkih projekata Vlade Kantona Sarajevo i UNDP-a, zaključno sa 19.02.2021. godine

Izvjestilac: premijer Edin Forto

18. Informacija o angažovanju dodatnih kapaciteta (vozila) u javnom linijskom prijevozu putnika na području Kantona Sarajevo u cilju poduzimanja mjera u zaštiti od širenja virusa COVID 19

Izvjestilac: ministar Adnan Šteta

19. Informacija o registraciji autobuske linije Hrasnica – Ilidža – Vijećnica

Izvjestilac: ministar Adnan Šteta

20. Informacija o radu javnih kuhinja u Kantonu Sarajevo za 2020. godinu

Izvjestilac: ministrica Prvulović Ivana

21. Aktuelna pitanja

 

P R E M I J E R

Edin Forto

 

 

 

01.04.2021 - 10:00