Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 15.sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21)

S A Z I V A M

15. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 25.03.2021. godine u velikoj sali Općine Centar, ul. Mis Irbina broj 1 sa početkom u 10,00 sati

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 24., 25., 26., 27. i 28. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21).

Iz nadležnosti Skupštine:

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o turizmu Izvjestilac: ministar Adnan Delić;

3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2021. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2021. godinu Izvjestilac: ministar Haris Vranić;

Iz nadležnosti Vlade:

4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o koncesiji za korištenje podzemne pitke vode iz bunara TB-1 i TB-2 Izvjestilac: ministar Adnan Delić;

5. Prijedlog Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo za 2021.godinu;

6. Prijedlog Odluke o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2021. godinu za budžetske korisnike i to: Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo- Direkcija za puteve, JU OŠ „Alija Nametak”, JU OŠ „Kovačići”, JU OŠ „Behaudin Selmanović”, JU OŠ „Džemaludin Čaušević”, JU OŠ „Ćamil Sijarić”, JU OŠ „Osman Nuri Hadžić”, JU OŠ „Umihana Čuvidina” i JU OŠ „Mustafa Busuladžić” Izvjestilac: ministar Davor Čičić;

7. Prijedlog Odluke o odobravanju unosa uplaćenih donacija u Budžet Kantona Sarajevo za 2021. godinu za budžetskog korisnika JU „Prva gimnazija” Izvjestilac: ministar Davor Čičić;

8. Prijedlog Odluke o pokretanju likvidacionog postupka nad Preduzećem u društvenoj svojini za promet, proizvodnju i prikazivanje filmova "KINEMA" Sarajevo Izvjestilac: direktor Sead Hodžić;

9. Prijedlog Rješenja o formiranju Stručnog tima za interaktivno djelovanje sa “Institutom za razvoj i međunarodne odnose (IRMO), Zagreb” na realizaciji projekta - “Poboljšanje strateškog upravljanja u Kantonu Sarajevo kroz realizaciju projekata javno-privatnog partnerstva” Izvjestilac: ministar Adnan Delić;

10. Izvještaj o korištenju sredstava Tekuće rezerve iz Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2020. godine Izvjestilac: ministar Davor Čičić;

11. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo za 2020. godinu Izvjestilac: po ovlašćenju direktorice Jesenković Emir;

12. Informacija o realizaciji zajedničkih projekata Vlade Kantona Sarajevo i UNDP-a, zaključno sa 19.02.2021. godine Izvjestilac: premijer Edin Forto;

13. Dopunjena Informacija Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, broj: 07-03-04-1669-22-3/21 od 15.03.2021. godine o provedenom nadzoru nad primjedbom Uredbe o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 21/19) Izvjestilac: ministar Adnan Delić;

14. Aktuelna pitanja;

P R E M I J E R

Edin Forto

 

25.03.2021 - 10:00