Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 15 sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

15. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 14.05.2020. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 22., 23. i 24. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16).    

Iz nadležnosti Skupštine

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
- Prijedlog Odgovora Ministarstva za rad, socijalnu politika, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo na zastupničko pitanje zastupnice Segmendine Srne Bajramović
Izvjestilac: ministrica Agić Jasna
2. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2019. godinu
Izvjestilac: ministrica Kustura Mersa
3. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Kantonalnog stambenog fonda za 2019. godinu
Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić   
4. Informacija o relizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo za period 01.01.2020. godine do 31.03.2020. godine
Izvjestilac: ministar Adi Kalem

Iz nadležnosti Vlade
                                                                                     
5. Konsolidovani periodični izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.01. do 31.03.2020. godine
Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić                           
6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Javne ustanove Srednjoškolski centar Hadžići
Izvjestilac: ministar  Anis Krivić
7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti  za imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Ćamil Sijarić” Sarajevo  
Izvjestilac: ministar Anis Krivić
8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Javne ustanove ,,Deveta osnovna škola” Ilidža
Izvjestilac: ministar Anis Krivić
9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna muzička škola Ilidža
Izvjestilac: ministar Anis Krivić
10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti  za imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola „6. mart” Hadžići
Izvjestilac: ministar  Anis Krivić        
11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Javne ustanove „Druga gimnazija”
Izvjestilac: ministar Anis Krivić
12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Javne ustanove “Sedma osnovna škola” Ilidža
Izvjestilac: ministar Anis Krivić
13. Prijedlog Odluke o davanju saglanosti na Odluku o izmjeni i dopuni Pravila Javne ustanove “Kamerni teatar 55” Sarajevo
Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić
14. Prijedlog Odluke o opozivu punomoći radi vršenja ovlaštenja Skupštine preduzeća u KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo
Izvjestilac: ministar Adi Kalem
15. Prijedlog Odluke o usvajanju Dopune Pravila o uslovima prodaje i načinu formiranja cijena usluga broj: 1724-2/18 od 28.05.2018. godine, predloženo od davaoca usluge KJKP “Tržnica-pijaca” d.o.o Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Glamoč Nihada
16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 3 (tri) radnika u JU “Apoteke Sarajevo”
Izvjestilac: ministar Rusmir Mesihović
17. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 43 zdravstvena radnika u JU Opća bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš”.
Izvjestilac: ministar Rusmir Mesihović
18. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo za zaključivanje ugovora o privremenim i povremenim poslovima
Izvjestilac: v.d. direktor Jasmin Terović
19. Informacija o realizaciji zajedničke aktivnosti na suzbijanju širenja, te sanaciji posljedica, Covid-19 pandemije na prostoru Kantona Sarajevo
Izvjestilac: premijer Mario Nenadić
20. Prijedlog Rješenja  o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora srednjih škola kao Javnih ustanova, kako slijedi:
Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti člana školskog odbora Javne ustanove Srednja škola metalskih zanimanja,
Prijedlog rješenja o imenovanju člana školskog odbora Javne ustanove Srednja škola metalskih zanimanja,
Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti člana školskog odbora Javne ustanove Treća gimnazija Sarajevo,
Prijedlog rješenja o imenovanju člana školskog odbora Javne ustanove Treća gimnazija Sarajevo,
Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti člana školskog odbora Javne ustanove Srednja ekonomska škola Sarajevo,
Prijedlog rješenja o imenovanju člana školskog odbora Javne ustanove Srednja ekonomska škola Sarajevo,
Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika predstavnika Ministarstva  i vršioca dužnosti člana školskog odbora Javne ustanove Gimnazija Dobrinja Sarajevo,
Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i člana školskog odbora Javne ustanove Gimnazija Dobrinja Sarajevo,
Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti člana školskog odbora  Javne ustanove Srednja elektrotehnička škola Sarajevo,
Prijedlog rješenja o imenovanju člana školskog odbora Javne ustanove Srednja elektrotehnička škola Sarajevo,
Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti člana školskog odbora Javne ustanove Srednjoškolski centar Hadžići,
Prijedlog rješenja o imenovanju člana školskog odbora Javne ustanove Srednjoškolski centar Hadžići,
Prijedlog rješenja o razrješenju člana i vršioca dužnosti člana školskog odbora Javne ustanove Prva bošnjačka gimnazija Sarajevo,
Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti člana školskog odbora Javne ustanove Prva bošnjačka gimnazija Sarajevo,
Prijedlog rješenja o imenovanju člana školskog odbora Javne ustanove Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo,
Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti člana školskog odbora Javne ustanove Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo,
Prijedlog rješenja o imenovanju dužnosti člana školskog odbora Javne ustanove Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo,
Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika i člana školskog odbora Javne ustanove Elektrotehnička škola za energetiku Sarajevo,
Prijedlog rješenja o imenovanju dužnosti članova školskog odbora Javne ustanove Elektrotehnička škola za energetiku Sarajevo.
Izvjestilac: ministar Anis Krivić
21. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministrici komunalne privrede i infrastrukture na zaključenje ugovora sa kablovskim operaterima koji koriste dio stubova javne rasvjete u vlasništvu Kantona Sarajevo za postavljanje opreme za distribuciju signala kablovske televizije i interneta na području Kantona Sarajevo     
Izvjestilac: ministrica Glamoč Nihada
22. Prijedlog Zaključka kojim se zadužuje Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo da pokrene postupak prenosa prava vlasništva na zemljištu na Kanton Sarajevo
Izvjestilac: ministar Hajrudin Grabovica
23. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Poziva za održavanje 2. sjednice Skupštine KJKP “Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Glamoč Nihada
24. Prijedlog Zaključak o izmjeni Zaključka Vlade Kantona Sarajevo  broj: 02-04-8698-11/20 od 26.03.2020. godine kojim je data saglasnost za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme više zdravstvenih i nezdravstvenih radnika u JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo  
Izvjestilac: ministar Rusmir Mesihović
25. Aktuelna pitanja.
                                                                                                                                               P R E M I J E R
                                                                                                                   
                                                                                                                                                Mario Nenadić

14.05.2020 - 10:00