Vlada Kantona Sarajevo

Pozivamo zaposlenike organa i institucija Kantona Sarajevo, odnosno opunomoćene advokate zaposlenika na zaključenje Aneksa Ugovora o vansudskoj nagodbi koji su podneseni u 2015. godini, tj koji su dostavili Anexe na Ugovore o vansudskoj nagodbi

Kanton Sarajevo-Vlada Kantona Sarajevo, u cilju izvršenja finansijskih potraživanja iz radnog odnosa koja su pravosnažnim sudskim odlukama dosuđena zaposlenim u organima i institucijama Kantona Sarajevo  o b j a v lj u je:

P O Z I V

Pozivamo zaposlenike organa i institucija Kantona Sarajevo, odnosno opunomoćene advokate zaposlenika na zaključenje Aneksa Ugovora o vansudskoj nagodbi koji su podneseni u 2015. godini, tj koji su dostavili Anexe na Ugovore o vansudskoj nagodbi u 2016. godini, a koji zbog nedostatka novčanih sredstava nisu mogli biti realizirani.

Pozivamo zaposlenike organa i institucija Kantona Sarajevo, odnosno opunomoćene advokate zaposlenika na zaključenje jednog od dva ponuđena Aneksa Ugovora o vansudskoj nagodbi koji su podneseni u 2016. godini, a sve pod uslovima navedenim Anexima, koji su sastavni dio ovog poziva.

Sredstva za finansiranje vansudskih nagodbi po osnovu potraživanja iz radnog odnosa dosuđena zaposlenicima organa i institucija Kantona Sarajevo po pravosnažnim i izvršnim sudskim odlukama nastala do 31.12.2013. godine planirana su u Budžetu Kantona Sarajevo za 2017. godinu u iznosu od 6.000.000,00 KM i ista će biti isplaćena po redoslijedu prijema zahtjeva na dole opisani način.

Isplata će se vršiti prema evidentiranom redoslijedu zaprimljenih Ugovora o vansudskoj nagodbi do predviđenog novčanog iznosa, a prednost imaju potraživanja po ranije podnesenim zahtjevima u 2015. godini za zaključenje Ugovora o vansudskoj nagodbi, a sve prema protokolisanom redoslijedu zaprimljenih Ugovora o vansudskoj nagodbi.

U prilogu ovog poziva nalaze se dva primjerka Anexa na podnesene ugovore iz 2015. godine i 2016. godine, a koji se odnose na sljedeće:

1) Anex I ugovora se odnosi na izmjene načina i roka isplate dosuđenih iznosa pod uvjetom da su saglasni svi potpisnici osnovnog Ugovora, odnosno da ostaju pri potpisanom ugovoru.

2) Anex II ugovora se odnosi na situacije u kojima neki od tužitelja - uposlenika odustaju od vansudske nagodbe, odnosno od podnesenog Ugovora o vansudskoj nagodbi, kao i za slučaj smrti nekih od druge ugovorne strane, te se istim pored rokova i načina isplate dosuđenih iznosa mijenjaju i ukupni iznosi potraživanja navedenih u osnovnom Ugovoru (glavnica i troškovi sudskih postupaka), kao i preciziranje iznosa svakog uposlenika u skladu sa novonastalom situacijom.

Prijedlog Anexa I i II Ugovora se može preuzeti sa web stranice Vlade Kantona Sarajevo.

Popunjeni i potpisani Anexi Ugovora u 4 (četiri) primjerka, punomoć ili saglasnost za zaključenje vansudske nagodbe, predaju se na Protokol Kantona Sarajevo, ul. Reisa Džemaludina Čauševića broj 1., svakim radnim danom od 9-13 sati.

S obzirom na broj i vrijednost dostavljenih ugovora o vansudskoj nagodbi po pozivu Vlade Kantona Sarajevo iz 2016. godine i ograničena raspoloživa novčana sredstva od 6.000.000,00 KM, te objektivnu mogućnost da raspoloživa sredstva ne budu dovoljna za isplatu svih potraživanja po dostavljenim Ugovorima o vansudskoj nagodbi ostavljena je mogućnost isplate potraživanja za preostale Ugovore o vansudskoj nagodbi najkasnije do 31.12.2018. godine, a sve prema evidentiranom redoslijedu zaprimljenih Ugovora o vansudskoj nagodbi.

U slučaju da podnosioci Ugovora o vansudskoj nagodbi ne dostave popunjen i potpisan Anex Ugovora o vansudskoj nagodbi smatrat će se da su odustali od podnesenog ugovora i zaključenja vansudske nagodbe. Također, izjavu o odustanku od podnesenih Ugovora o vansudskoj nagodbi podnosioci mogu dati sve do momenta isplate potraživanja po osnovu Ugovora o vansudskoj nagodbi.

Poziv ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama, a sve dodatne informacije u vezi zaključivanja Anexa Ugovora o vansudskoj nagodbi mogu se dobiti pozivom na telefonski broj 033/562- 038.

PrilogVeličina
PDF icon poziv.pdf81.19 KB
PDF icon anex_i.pdf148.54 KB
PDF icon anex_ii.pdf148.8 KB