Vlada Kantona Sarajevo

U Kantonu Sarajevo kvalitet zraka je dobar

Prosječne dnevne vrijednosti čestičnih tvari u zraku (PM10) izmjerene danas do 15.00 sati na svim mjernim stanicama  bile su ispod propisane granične vrijednosti (50 µg/m3). Ostali praćeni polutanti takođe ne bilježe prekoračenja, zbog čega se u KS-u ukida epizoda “Pripravnost”.

Izmjerene prosječne dnevne vrijednosti za PM10 do 15:00 sati iznosile su 30 µg/m3 na Vijećnici, 34 µg/m3 na Otoci, 20 µg/m3 na Ilidži, te 10 µg/m3 u Ilijašu.

Prekidom epizode "Pripravnosti" prestaju da važe sve mjere koje su obveznici bili dužni provoditi tokom trajanja epizode.

Izmjerene vrijednosti praćenih polutanata kao i najnovija obavještenja vezana za kvalitet zraka mogu se pratiti na stranici http://kvalitetzraka.ba/.

Vrijednosti zagađujućih materija u zraku kontinuirano se prate,a građani će se obavještavati o svim eventualnim promjenama.