Vlada Kantona Sarajevo

Zastupnici Skupštine KS usvojili i zakone o izmjeni i dopunama Zakona o prostornom uređenju te o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo usvojili su na svom 36. radnom zasjedanju i Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo po hitnom postupku. U postupku dosadašnje primjene odredbi ovog zakona nadležni organi kako općinski tako i gradski, kao i komunalna javna preduzeća su se susreli sa određenim nejasnoćama. U postupcima razjašnjenja pomenuti su se obraćali kako Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša za mišljenje, tako i Skupštini Kantona Sarajevo sa zahtjevom za tumačenje. U većini navedenih resorno ministarstvo je dalo mišljenje vezano za primjenu nejasnih odredbi.

Nakon isteka određenog vremena, a cijeneći zahtjeve za mišljenje, tumačenje, kao i inicijative određenih organa Ministarstvo je pristupilo izradi Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o prostornom uređenju KS, sa namjerom da navedeni zakon bude u cijelosti provodiv, kao i da njegova implemetacija bude potpuna. Cilj koji se želio postići ovom izmjenom i dopunum se poklapa sa ciljem donošenja Zakona o prostornom uređenju KS, a to je što efikasnije i ekonomičnije ostvarivanje prava investitora, u postupcima regulisanim odredbama ovog zakona.

Na istoj sjednici usvojen je i Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije. Novi Zakon o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo uspostavio je novu strukturu unutar Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo na način da je Uprava policije kantonalna uprava u sastavu Ministarstva, što ima značajan uticaj i na primjenu unutrašnjih poslova iz nadležnosti Kantona, odnosno Ministarstva, konkretno „poslova izdavanja odobrenja za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije, vođenje propisanih evidencija i vršenje i drugih poslova i zadataka propisanih Zakonom o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije“. Ovi poslovi su direktna nadležnost Uprave policije, tako da je niz rješenja u novom Zakonu prilagođeno ovoj činjenici. Takođe, donesen je Zakon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine i Zakon o amnestiji za nedopušteno držanje minsko-eksplozivnih sredstava i oružja u Federaciji Bosne i Hercegovine, čija je jednogodišnja primjena prestala. Nadalje, doneseni su Zakon o javnom okupljanju, Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama i Zakon o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine. Problematika ovih i niz drugih zakona jednim dijelom usko je vezana i tretirana ovim zakonom.

Zastupnici su usvojili i Odluku kojom se prihvata notarski obrađen ugovor o kupoprodaji nekretnina Javne ustanove “Studentski centar” u Nedžarićima, neposrednom pogodbom, između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade KS za iznos od 23.500.000 KM.

Dali su saglasnost i za zaključenje ugovora o zakupu poslovnog prostora – bolničkog kompleksa bivše klinike za kožno-venerične bolesti "Dr. Ernest Grin" između Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i kantonalnih ministarstava za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice te zdravstva KS, a u kojem svoju djelatnost obavlja Kantonalna javna ustanova “Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba”.

Zastupnici su također usvojili i Odluku o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o nastavku realizacije Projekta "Izgradnja objekta kolektivnog stanovanja, po principu ROU-BAU, lokalitet Šip, općina Centar za stambeno zbrinjavanje interno raseljenih porodica i porodica u stanju socijalne potrebe".

Usvojena je i Odluka o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“, prema kojoj je na mjesto predsjednika imenovan Muamer Kosovac, dok su članovi ovog upravljačkog tijela Faruk Šahbegović i Sedin Kozadra, i to na period od dvije godine.

Prema usvojenoj Odluci o dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo, u ovo tijelo imenovan je Hakan Varan, predstavnik turske nacionalne manjine.

U nastavku zasjedanja zastupnici su dali saglasnost za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina, a u vezi otkupa Azila za napuštene životinje u Prači u cilju trajnog rješavanja i zbrinjavanja napuštenih životinja i životinja bez nadzora vlasnika sa područja Kantona Sarajevo.

Date su saglasnosti i Ministarstvu za boračka pitanja KS za potpisivanje ugovora o kupoprodaji 16 stanova namijenjenih pripadnicima boračke populacije koji ispunjavaju ranije utvrđene uvjete i kriterije za ostvarivanje ove vrste prava iz Zakona o dopunskim pravima boraca/branitelja, kao i ugovora o udruživanju sredstava za dodjelu četiri stana u vlasništvo pomenutoj populaciji.

Na kraju zasjedanja usvojena je Studija o zdravstvenom stanju stanovništva, higijenskim prilikama i zdravstvenoj djelatnosti u Kantonu Sarajevo za prošlu godinu, sa Mišljenjem Ministarstva zdravstva i Prijedlogom mjera za poboljšanje zdravstvenog stanja stanovništva i higijenskih prilika na Kantonu Sarajevo.