Zastupnici Skupština KS nisu podržali Izvještaj o poslovanju KJP „ZOI '84“ za prošlu godinu

Skupštinski zastupnici na današnjem zasjedanju nisu podržali Izvještaj o poslovanju KJP „ZOI '84“ Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo za prošlu godinu.

U svom obraćanju zastupnicima direktor Kenan Magoda naglasio je da su dugovanja preduzeća prema dobavljačima i uposlenicima oko 10 miliona KM, namjenska sredstva po projektima nisu isplaćivana, već su se trošila u druge svrhe.

„Fakture nisu ažurirane, dug prema Toplanama je 449.000 KM, KJKP Rad 666.000, Hitnoj pomoći 56.000, Općini Trnovo 200.000. Simptomatične su i malverzacije sa kartama. Prihod je bio 1,6 miliona KM, a kada napravimo analitiku prodaje, ispostavi se da se na Igmanu prodavala jedna karta dnevno“, obrazložio je strukturu duga direktor Magoda.

Ipak, kako je naglasio, ima spasa za ZOI'84.

„Moramo raditi transparentno, vratiti novac u kasu preduzeća i brinuti se o imovini. Do kraja godine ponovo ćemo uraditi nacrt sanacionog plana i dostaviti Skupštini KS na razmatranje“, rekao je direktor Magoda

Premijer KS Edin Forto je istakao je da je ZOI'84 primijer, blago rečeno, nedomaćinskog poslovanja, ali da bez obzira na sve, ima veliki potencijal.

„Donijeli smo zaključak na Vladi da 3,6 miliona KM do kraja sezone interresorno uložimo u firmu kako bi pokrili veliki broj neplaćenih računa, ali i u infrastrukturne stvari poput proširenja staza“, najavio je premijer Forto.

Nakon iscrpne rasprave, zastupnici su podržali zaključke koje je predložila zastupnica Segmedina Srna Bajramović vezane za ovu tačku dnevnog reda, a koji glase:

„Skupština KS poziva finansijsku policiju i Tužilaštvo KS da u skladu sa svojim ovlaštenjima izvrše pregled poslovne dokumentacije u periodu od 2011-2019. godine, te u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima utvrde da li su u predmetnom periodu postojali elementi krivičnih djela. Skupština KS zahtijeva od novih upravljačkih struktura preduzeća da sva saznanja i dokumentaciju koja eventualno ukazuje na zloupotrebu položaja i nesavjesno poslovanje u službi dostavi nadležnim institucijama. Skuština KS zahtijeva od novih upravljačkih struktura preduzeća da u roku od 30 dana angažuje Ured za reviziju institucija FBiH u cilju revizije poslovanja za 2017. i 2018. godinu.“

Studija o zdravstvenom stanju stanovništva, higijenskim prilikama i zdravstvenoj djelatnosti u Kantonu Sarajevo za proteklu godini, sa mišljenjem Ministarstva zdravstva i prijedlogom mjera za poboljšanje zdravstvenog stanja stanovništva i higijenskih prilika na Kantonu Sarajevo dobila je podršku zastupnika Skupštine KS.

Oni su također i u okviru ove tačke dnevnog reda podržali Zaključak zastupnice Segmedine Srne Bajramović u kojem se kaže:

„Skupština KS traži da nosilac izrade Studije o zdravstvenom stanju stanovništva, higijenskim prilikama i zdravstvenoj djelatnosti u Kantonu Sarajevo za 2018. godinu pripremi, u skladu sa utvrđenom metodologijom, konsolidirani pregled rezultata studije u formi trendova kretanja ključnih indikatora po oblastima za trogodišnji period (2016-2019.). Konsolidirani pregled bi poslužio kao anlitička podloga za izradu strateških i operativnih planova svih institucija u nadležnosti KS, a čiji rad direktno ili indirektno utiče na indikatore praćene u okviru studije. Navedeni pristup bi nam omogućio da na nivou strateških opredjeljenja ciljne kratkoročne ili dugoročne vrijednosti, te na taj način svim planiranim aktivnostima kroz godišnje studije koje radimo omogućimo objektivan pokazatelj uspješnosti realizacije“.

I zastupnik Zvonko Marić je predložio svoja četiri zaključka vezana za ovu tačku dnevnog reda kojima su zastupnici na današnjem zasjedanju dali svoju podršku.

Radi se o sljedećim zaključcima:

„Obavezuje se Zavod za javno zdravstvo KS da objavljuje detaljne podatke uključujući brojčane vrijednosti fizičko-hemijskih parametara, naročito parametara teških metala u svakom broju Biltena o zdravstvenoj ispravnosti vode na području KS, bez obzira na veliku količinu podataka. Obavezuje se Zavod za javno zdravstvo KS da svaki broj Biltena o zdravstvenoj ispravnosti vode na području KS sa gore pomenutim podacima OBAVEZNO objavljuje na svojoj web stranici kako bi bio dostupan javnosti. Obavezuje se Zavod za javno zdravstvo KS da da saglasnost za objavu podataka iz Mišljenja o zdravstvenoj ispravnosti uzoraka vode i pripadajućim izvještajima o mikrobiološkoj te fizičko-hemijskoj ispravnosti vode u nalazima u kojima je naručilac kantonalni javni organ, ustanova ili preduzeće, jer je to u javnom interesu i ti se podaci ne smiju kriti. Obavezuje se Zavod za javno zdravstvo KS da izmijeni uslove ugovora tako da podaci iz tačke 3. zaključka budu javno dostupni, kao i dostupni građanima putem slobodnog pristupa informacijama, jer je to u javnom interesu“.

Zastupnici su prihvatili i Prijedlog teksta Sporazuma o uspostavljanju prijateljskih odnosa i saradnje između Kantona Sarajevo i Grada Dalian  iz Narodne Republike Kine.

Obrazlažući ovu tačku premijer Forto je istakao kako će se potpisivanjem ovog sporazuma omogućiti kulturna, obrazovna i poslovna, odnosno ekonomska, saradnja Kantona Sarajevo sa ovim velikim kineskim gradom koji ima sedam miliona stanovnika i 70 univerziteta. Podsjetio je da Kanton do sada ima potpisane sestrinske, odnosno bratske sporazume sa Katalonijom, Istarskom i Varaždinskom županijom te austrijskom Koruškom.

Na kraju zasjedanja zastupnici su usvojili izvještaje o radu i finansijskom poslovanju šest ustanova kulture za prošlu godinu, i to: Narodnog pozorišta Sarajevo, Kamernog teatra '55, Sarajevskog ratnog teatra – SARTR, MES - Međunarodnog teatarskog festivala – Scena MESS, Muzeja „Alija Izetbegović“ i Bosanskog kulturnog centra Kantona Sarajevo. U okviru iste tačke dnevnog reda, nisu usvojili izvještaje o radu i finansijskom poslovanju sljedećih pet javnih ustanova: Sarajevske filharmonije, Pozorišta mladih, Muzeja Sarajeva, Historijskog arhiva i Biblioteke Sarajeva.