Vlada utvrdila izmjene i dopune Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo za ovu godinu

Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj sjednici utvrdila Program o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo za ovu godinu.

Danas utvrđenim izmjenama i dopunama pomenutog programa precizirane su nove podsticajne mjere, odnosno programi za zapošljavanje.

U okviru njih, planirano je da se kroz Program sufinansiranja zapošljavanja pripravnika diplomiranih pravnika dodatno angažuje njih 25, dok će se realizacijom Programa sufinansiranja zapošljavanja osoba osposobljenih za rad na prevenciji maloljetničke delikvencije i/ili za rad sa djecom sa posebnim potrebama omogućiti angažman novih 105 nezaposlenih osoba iz pomenute ciljne skupine. Također će kroz Program sufinansiranja zapošljavanja „Zlatnih znački“ biti uposleno još 20 osoba koji su svoje visoko obrazovanje okončali sa najboljim ocjenama. Dodatnom primjenom Programa finansiranja i sufinansiranja zapošljavanja osoba sa invaliditetom zaposlit će se najmanje 12 pripadnika ove posebno ranjive populacije. I na kraju, bit će omogućeno i samozapošljavanje još 30 nezaposlenih osoba kroz primjenu posebnog programa njihove obuke.

Ranije donesenim Programom za 2017. godinu definirane su pojedinačne podsticajne mjere, utvrđena finansijska sredstva, ciljevi, rokovi i kriteriji realizacije svake od predviđenih podsticajnih mjera, načini objavljivanja javnih poziva, praćenje efekata, te druga pitanja od značaja za njegovo provođenje.

Finansijskim planom Službe za zapošljavanje KS za tekuću godinu planirana su novčana sredstva u iznosu od 3.196.000 KM za realizaciju ovih, ali i prethodno utvrđenih podsticajnih mjera zapošljavanja.

Podsticajne mjere zapošljavanja predstavljaju ukupne aktivnosti usmjerene za podsticanje zapošljavanja u Kantonu Sarajevo koje se, u skladu sa politikom i strategijom tehničkog i tehnološkog razvoja privrede, utvrđuju u cilju unapređenja tržišta rada, smanjenja nezaposlenosti te obezbjeđenja potrebnih kadrova u skladu sa zahtjevima poslodavaca ili planovima razvoja privrede Kantona Sarajevo.